за Христос

Границата достигаше Тавор, Сахасима и Ветсемес и свършваше при Йордан; шестнадесет града заедно със селата им.

Слушай Исус Навиев 19:22
Исус Навиев 19:22

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 19:22: