за Христос

Исая 66:2,5,11-14,18-20,22   

2 Защото Моята ръка е направила всичко това
и по този начин всичко това е станало, казва Господ;
но пак към този ще погледна,
към онзи, който е сиромах и съкрушен духом
и който трепери от словото Ми.
5 Вие, които треперите от словото на Господа,
слушайте словото Му, като казва:
Братята ви, които ви мразят, които ви отхвърлят поради Моето име,
са казали: Господ нека прослави Себе Си,
за да видим вашата радост!
Но те ще се посрамят.
11 за да сучете и се наситите
от гърдите на утешенията й;
за да се насучете и се насладите
от изобилието на славата й.
12 Защото така казва Господ:
Ето, ще простирам към нея мир като река
и славата на народите - като преливащ поток;
тогава ще се насучете,
ще бъдете носени на обятия
и ще бъдете галени на колена.
13 Както някой, когото майка му утешава,
така Аз ще ви утеша;

и ще се утешите в Йерусалим.
14 Ще видите това и сърцето ви ще се зарадва,
и костите ви ще виреят като зелена трева;
и ще се познае, че ръката на Господа е със слугите Му,
а гневът Му - против враговете Му.
18 Защото Аз зная делата и помислите им
и иде времето, когато ще събера всички народи и езици;
и те ще дойдат и ще видят славата Ми.
19 И Аз ще поставя знамение между тях;
и онези от тях, които се отърват, ще ги изпратя при народите -
в Тарсис, Фул и Луд, които опъват лък,
в Тувал и Яван, далечните острови,
които не са чули за Мене,
нито са видели славата Ми;
и те ще изявяват славата Ми между народите.
20 И ще доведат всичките ви братя
от всички народи за принос на Господа -
на коне, на колесници и на носилки,
на мулета и на бързи камили, -
към святия Ми хълм, Йерусалим, казва Господ,
както израелтяните донасят принос
в чист съд в дома Господен.
22 Защото както новото небе
и новата земя, които Аз ще направя,
ще пребъдат пред Мене, казва Господ,
така ще пребъде родът ви и името ви.