за Христос

Исая 66   

1 Божият съд над народите
Така казва Господ:
Небето Ми е престол
и земята е Мое подножие;
какъв дом искате да построите за Мен?
И какво ще бъде мястото на Моя покой?
2 Защото Моята ръка е направила всичко това
и по този начин всичко това е станало, казва Господ;
но пак към този ще погледна,
към онзи, който е сиромах и съкрушен духом
и който трепери от словото Ми.
3 Който коли вол, е както онзи, който убива човек;
който жертва агне - както онзи, който пресича врат на куче;
който принася хлебен принос - както онзи, който принася свинска кръв;
който кади възпоменателен ливан - както онзи, който благославя идол.
Да! Както те са избрали своите пътища
и душата им се наслаждава в гнусотиите им,
4 така и Аз ще избера мечтите им
и ще докарам върху тях онези неща, от които те се боят;
защото когато виках, никой не отговаряше,
когато говорех, те не слушаха;
а вършеха това, което беше зло пред Мен,
и избираха онова, което Ми беше неугодно.
5 Вие, които треперите от словото на Господа,
слушайте словото Му, като казва:
Братята ви, които ви мразят, които ви отхвърлят поради Моето име,
са казали: Господ нека прослави Себе Си,
за да видим вашата радост!
Но те ще се посрамят.
6 Звучен глас се чува от града,
глас от храма,
глас на Господа, Който отплаща на враговете Си.
7 Преди да започне да се мъчи, тя роди;
преди да дойдат болките й, се освободи и роди момченце.
8 Кой е чул за такова нещо? Кой е видял нещо подобно?
Би ли се родила цяла земя за един ден?
Или би ли се родил един народ отведнъж?
А сионската дъщеря, щом започна да се мъчи, роди синовете си.
9 Аз, Който довеждам до раждане,
не бих ли направил да роди? - казва Господ;
Аз, Който правя да раждат,
бих ли затворил утробата? - казва твоят Бог.
10 Развеселете се с йерусалимската дъщеря
и се радвайте с нея, всички вие, които я обичате;
развеселете се с нея в радостта й,
всички вие, които скърбите за нея;
11 за да сучете и се наситите
от гърдите на утешенията й;
за да се насучете и се насладите
от изобилието на славата й.
12 Защото така казва Господ:
Ето, ще простирам към нея мир като река
и славата на народите - като преливащ поток;
тогава ще се насучете,
ще бъдете носени на обятия
и ще бъдете галени на колена.
13 Както някой, когото майка му утешава,
така Аз ще ви утеша;

и ще се утешите в Йерусалим.
14 Ще видите това и сърцето ви ще се зарадва,
и костите ви ще виреят като зелена трева;
и ще се познае, че ръката на Господа е със слугите Му,
а гневът Му - против враговете Му.
15 Защото Господ ще дойде с огън
и колесниците Му ще бъдат като вихрушка,
за да излее гнева Си за ярост
и изобличението Си - с огнени пламъци,
16 защото с огън и с меча Си
Господ ще се съди с всяка твар;
и убитите от Господа ще бъдат много.
17 Онези, които се освещават и очистват,
за да отиват
в градините
след една ашера в средата,
като ядат свинско месо, гнусотии и мишки,
те всички ще загинат, казва Господ.
18 Защото Аз зная делата и помислите им
и иде времето, когато ще събера всички народи и езици;
и те ще дойдат и ще видят славата Ми.
19 И Аз ще поставя знамение между тях;
и онези от тях, които се отърват, ще ги изпратя при народите -
в Тарсис, Фул и Луд, които опъват лък,
в Тувал и Яван, далечните острови,
които не са чули за Мене,
нито са видели славата Ми;
и те ще изявяват славата Ми между народите.
20 И ще доведат всичките ви братя
от всички народи за принос на Господа -
на коне, на колесници и на носилки,
на мулета и на бързи камили, -
към святия Ми хълм, Йерусалим, казва Господ,
както израелтяните донасят принос
в чист съд в дома Господен.
21 А и от тях ще взема
за свещеници и за левити, казва Господ.
22 Защото както новото небе
и новата земя, които Аз ще направя,
ще пребъдат пред Мене, казва Господ,
така ще пребъде родът ви и името ви.
23 И от новолуние до новолуние,
и от събота до събота
ще идва всяка твар да се покланя пред Мене,
казва Господ.
24 След като излязат, те ще видят труповете на хората,
които са престъпили против Мене;
защото техният червей няма да умре,
нито ще угасне огънят им;
и те ще бъдат отвратителни за всяка твар.