за Христос

Исая 55:1,3,5,7,9,13   

1 Спасение чрез Божията благодат
О, вие, които сте жадни, елате всички при водите;
и вие, които нямате пари, елате, купете и яжте.
Да! Елате, купете вино и мляко
без пари и без заплащане.
3 Приклонете ухото си и елате при Мене,
послушайте - и душата ви ще живее;
и Аз ще сключа с вас вечен завет
според верните милости, обещани на Давид.
5 Ето, ще призовеш народ, когото ти не познаваш;
и народ, който не те познаваше, ще тича при тебе
заради Господа, твоя Бог,
и заради Святия Израелев, защото те е прославил.
7 Нека нечестивият изостави пътя си
и неправедният - помислите си,
нека се обърне към Господа и Той ще се смили над него,
и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро.
9 Понеже както небето е по-високо от земята,
така и Моите пътища са по-високи от вашите пътища
и Моите помисли - от вашите помисли.
13 Вместо драка ще израсте елха,
вместо трън ще израсте мирта;
и това ще бъде на Господа за име,
за вечно знамение, което няма да се изличи.