за Христос

Исая 53:5-12   

5 Но Той беше наранен поради нашите престъпления,
беше бит поради нашите беззакония;
върху Него дойде наказанието, донасящо нашия мир,
и с Неговите рани ние се изцелихме.
6 Всички ние се заблудихме като овце,
отбихме се всеки в своя път;
и Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.
7 Той беше угнетяван, но смири Себе Си
и не отвори устата Си;
както агне, водено на клане,
и както овца, която не издава глас пред стригачите си,
така Той не отвори устата Си.
8 Чрез угнетителен съд беше грабнат;
а кой от Неговия род разсъждаваше,
че беше изтръгнат отсред земята на живите
поради престъплението на Моя народ,
върху който трябваше да падне ударът?
9 И определиха гроба Му между злодеите,
но след смъртта Му - при богатия;
защото не беше извършил неправда,
нито имаше измама в устата Му.
10 Но Господ благоволи Той да бъде бит, предаде Го на печал;
когато направиш душата Му принос за грях,
ще види потомството, ще продължи дните Си
и това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката Му.
11 Ще види плодовете от труда на душата Си и ще се насити;
праведният Ми Слуга ще оправдае мнозина
чрез знанието им за Него
и Той ще се натовари с беззаконията им.
12 Затова ще Му определя дял между великите
и Той ще раздели плячка със силните,
защото изложи душата Си на смърт
и към престъпници беше причислен,
и защото взе на Себе Си греховете на мнозина
и ходатайства за престъпниците.