за Христос

Исая 52   

1 Събуди се, събуди се, облечи силата си, Сионе;
облечи великолепните си дрехи, Йерусалиме, святи граде,
защото отсега нататък няма да влезе в тебе
необрязан и нечист.
2 Отърси от себе си пръстта;
стани, заробен Йерусалиме!
Освободи се от връзките по шията ти,
пленена дъще Сионова!
3 Защото така казва Господ:
Продадохте се за нищо;
и ще бъдете изкупени без пари.
4 Защото така казва Господ Йехова:
Народът Ми слезе първо в Египет, за да поживее там;
после и асирийците го угнетяваха без причина.
5 И така, сега какво да правя тук, казва Господ,
тъй като народът Ми бе взет за нищо?
Владеещите над него вият, казва Господ,
и името Ми непрестанно е хулено всеки ден.
6 Затова народът Ми ще познае Моето име;
затова ще познае в онзи ден,
че Аз съм, Който говоря - ето, Аз.
7 Колко са прекрасни върху планините
краката на онзи, който благовества, който проповядва мир!
Който благовества добро, който проповядва спасение!
Който казва на Сион: Твоят Бог царува!
8 Ето гласа на стражите ти! Издигат гласа си,
всички възклицават;
защото ще видят ясно с очите си
как Господ се връща в Сион.
9 Възкликнете, запейте заедно,
запустели йерусалимски места;
защото Господ утеши народа Си,
изкупи Йерусалим.
10 Господ запретна святата Си мишца
пред всички народи;
и всички земни краища ще видят
спасението от нашия Бог.
11 Оттеглете се, оттеглете се, излезте оттам.
Не се допирай до нечисто;
излезте изсред него;
очистете се, вие, които носите съдовете Господни;
12 защото няма да излезете набързо,
нито ще пътувате бегом,
защото Господ ще върви пред вас
и Израелевият Бог ще ви бъде задна стража.
13 Страданията и славата на Месия, Божия Слуга
Ето, Слугата Ми ще благоуспее,
ще се извиси и издигне, и ще се възнесе високо.
14 Както мнозина се чудеха на тебе
(толкова беше погрозняло лицето му, повече от лицето на който и да е бил човек,
и образът му - от образа на който и да е от човешките синове),
15 така той ще удиви много народи;
царете ще затворят устата си пред него,
защото ще видят онова, за което не им е било говорено,
и ще разберат това, което не са чули.