за Христос

Исая 51:3,4,5,6,11,12,13   

3 Защото Господ ще утеши Сион,
Той ще утеши всичките му запустели места
и ще направи пустотата му като Едем
и запустелостта му - като Господнята градина;
веселие и радост ще се намери в него,
славословие и глас на хваление.
4 Внимавайте в Мене, народе Мой,
и Ме слушайте, народе Мой;
защото закон ще произлезе от Мен
и Аз ще поставя правосъдието Си за светлина на народите.
5 Правдата Ми наближава,
спасението Ми се яви
и мишците Ми ще съдят племената;
островите ще ме чакат
и ще уповават на десницата Ми.
6 Повдигнете очите си към небето
и погледнете към земята долу,
защото небето ще изчезне като дим
и земята ще овехтее като дреха,
и онези, които живеят на нея, подобно ще измрат;
но Моето спасение ще трае довека
и правдата Ми няма да се отмени.
11 Изкупените от Господа ще се върнат
и ще дойдат с възклицание в Сион;
вечно веселие ще бъде на главата им;
ще придобият радост и веселие,
а скръб и въздишане ще побегнат.
12 Аз, Аз съм, Който ви утешавам;
кой си ти, че се боиш от смъртен човек
и от човешки син, който ще стане като трева;
13 а си забравил Господа, Създателя си,
Който разпростря небето и основа земята,
и непрестанно всеки ден се боиш
от яростта на притеснителя,
като че се приготвяше да изтреби?
И къде е сега яростта на притеснителя?