за Христос

Исая 5   

1 Притча за безплодното поле
Сега ще пея на любимия си,
песен на обичния си за лозето Му.
Любимият ми имаше лозе
на много плодородно бърдо.
2 Окопа го и го очисти от камъните,
и го насади с отбрана лоза,
съгради кула сред него,
изкопа още и лин в него;
и очакваше сладко грозде,
но то роди диво.
3 И сега, йерусалимски жители и Юдейски мъже,
отсъдете, моля, между Мен и лозето Ми.
4 Какво повече беше възможно да се направи за лозето Ми,
което не му направих?
Защо тогава, когато очаквах да роди сладко грозде,
то роди диво?
5 И сега ще ви кажа какво ще направя с лозето Си:
ще махна плета му и то ще се похаби;
ще разбия оградата му и то ще бъде потъпкано;
6 и ще го запустя; няма да бъде подрязано, нито прекопано,
а ще роди глогове и шипки;
ще заповядам още на облаците да не изливат дъжд над него.
7 Защото лозето на Господа на Силите е Израелевият дом
и Юдейските мъже са градината, която Го зарадва;
и Той очакваше от тях правосъдие, но ето кръвопролитие,
правда, но ето вопъл.
8 Горко на онези, които прибавят къща към къща
и събират нива с нива, докато не остане място
и вие си направите да живеете сами сред земята!
9 Присъдата за греха на Юдея
Господ на Силите ми казва в ушите:
Наистина много къщи ще запустеят без жители,
даже големи и хубави къщи;
10 защото десет уврата лозе ще дадат само един бат вино,
а един кор семе ще даде само една ефа плод.
11 Горко на онези, които подраняват сутрин,
за да търсят спиртно питие,
които продължават до вечер, докато ги разпали виното!
12 И с арфа и псалтир, с тъпанче и свирка,
и с вино са техните угощения;
а не се взират в делото Господне,
нито са внимавали в действието на ръцете Му.
13 Затова Моят народ е закаран в плен -
защото няма знание;
а и почтените им мъже умират от глад
и множеството им съхне от жажда;
14 затова става по-лакома преизподнята
и отваря безмерно устата си;
и в нея слизат славата им
и множеството им, и великолепието им,
и онези, които се веселят между тях.
15 И долният човек се навежда
и големецът се унижава,
и очите на високоумните се свеждат;
16 а Господ на Силите се възвисява чрез правосъдие
и святият Бог се освещава чрез правда.
17 Тогава агнетата ще пасат, както в пасбищата си;
и чужденци ще изядат запустелите пасбища на богатите.
18 Горко на онези, които теглят беззаконието с въжета от лъжи
и греха - като с ремъци от товарна кола,
19 които казват: Нека бърза,
нека ускори делото Си, за да го видим;
и нека приближи и дойде
намерението на Святия Израелев, за да го разберем!
20 Горко на онези, които наричат злото добро, а доброто - зло;
които заменят тъмнина за светлина, а светлина за тъмнина;
които заменят горчиво за сладко, а сладко за горчиво!
21 Горко на онези, които са мъдри в своите очи
и които са разумни пред себе си!
22 Горко на онези, които са герои в пиенето на вино
и силни да приготвят спиртно питие,
23 които за дарове оправдават беззаконника
и отнемат от праведника правото му!
24 Затова както огнен пламък поглъща плявата
и както сламата се губи в пламъка,
така и техният корен ще изгние
и цветът им ще се разпръсне като прах.
Защото отхвърлиха поуката на Господа на Силите
и презряха думата на Святия Израелев.
25 Затова гневът на Господа пламна против народа Му
и Той протегна ръката Си против тях и ги порази;
и потрепериха хълмовете
и техните трупове станаха като смет сред улиците.
При все това гневът Му не се отвърна,
а ръката Му е още протегната.
26 И Той ще издигне знаме за народите отдалеч
и ще засвири за всеки от тях от края на земята;
и, ето, те скоро ще дойдат набързо.
27 Никой от тях няма да се умори, нито ще се спъне,
никой няма да задреме, нито ще заспи;
нито ще се разпаше поясът от кръста им,
нито ще се скъса ремъкът на обувките им.
28 Стрелите им са остри и всичките им лъкове - опънати;
копитата на конете им ще се смятат за кремък
и колелата им - за вихрушка.
29 Ревът им ще бъде като на лъв;
те ще реват като млади лъвове.
Да! Ще реват и ще сграбчат лова, и ще го завлекат,
и няма да има кой да го отърве.
30 И в същия ден ще реват против тях като морското бучене;
и ако погледне някой към земята - ето, тъмнина и неволя,
и светлината, помрачена през облаците й.