за Христос

Исая 44   

1 Обещанията на единия истински Бог
Но сега слушай, служителю Мой, Якове,
и Израелю, когото Аз избрах:
2 Така казва Господ, Който те е направил
и те е създал в утробата, и ще ти помага:
Не бой се, служителю Мой Якове,
и ти, Есуруне, когото Аз избрах,
3 защото ще изливам вода на жадната земя
и реки - на сухата почва;
ще изливам Духа Си на потомството ти
и благословението Си - на рожбите ти;
4 и те ще поникнат между тревата
като върби край течащи води.
5 Един ще казва: Аз съм Господен;
друг ще се нарича с Якововото име;
а трети ще подписва с ръката си, че ще служи на Господа,
и ще произнася с почит Израелевото име.
6 Така казва Господ, Царят на Израел,
неговият изкупител, Господ на Силите:
Аз съм първият, Аз - и последният,
и освен Мене няма Бог.
7 Откак съм настанил древните народи,
кой може да прогласи, както Аз?
Нека възвести това и Ми го изложи;
нека им известят идващите и бъдещите неща.
8 Не бойте се, нито се страхувайте;
не ти ли възвестих Аз от древността и не ти ли показах това?
И вие сте Ми свидетели -
има ли бог освен Мене?
Наистина няма канара: Аз не познавам такъв.
9 Всички, които създават изваяни идоли, са за посрамване;
и многожелателните им неща са безполезни;
и те сами са им свидетели; не виждат, нито разбират,
за да се засрамят.
10 Безумството на идолопоклонниците
Кой е онзи, който прави един бог
или излива изваян идол, и то съвсем безполезен?
11 Ето, всичките му привърженици ще се засрамят;
а художниците, и те самите са хора,
нека се съберат всички, нека застанат;
ще се убоят, ще се засрамят всички.
12 Ковачът кове брадва,
изработва я във въглищата и я оформя с чукове,
работи със силните си ръце,
дори огладнява и изнемощява;
ако не пие вода, отслабва.
13 Дърводелецът опъва връв, начертава идола с тебешир,
изработва го с длета, начертава го с пергел
и го създава по човешки образ, според човешката красота,
за да стои в къщи.
14 Отсича си кедри
и взема бор и дъб,
той си беше избрал между горските дървета едно
и беше насадил бор; и дъждът го е правил да расте.
15 Тогава, като е станал за горене на човека,
той взема от него и се топли,
още го пали и пече хляб;
и от същото прави бог и му се кланя,
прави го изваян идол и коленичи пред него!
16 Една част от него той изгаря в огън,
с друга част готви месо да яде,
изпича печиво и се насища.
Грее се и казва: Ох! Стоплих се! Видях огъня!
17 И от останалото от него прави бог, изваяния си идол.
Коленичи пред него и му се кланя,
и му се моли:
Избави ме, защото ти си мой бог!
18 Те не знаят, нито разсъждават;
защото очите им са замазани, за да не гледат,
и сърцата им - за да не разбират.
19 И никой не взема на сърцето си,
нито има знание или разум, за да каже:
Част от него изгорих на огън,
още и хляб изпекох на въглищата му,
опекох и месо и ядох;
и да направя ли от останалото от него гнусота?
Да се поклоня ли на нещо, станало от дърво?
20 Той се храни с пепел; измамното му сърце го заблуждава
и не може да отърве душата си, нито да каже:
Това нещо в ръката ми не е ли лъжа?
21 Господ е Творец и Спасител
Помни това, Якове
и Израелю, защото си Ми слуга;
Аз те създадох; Мой слуга си;
Израелю, няма да бъдеш забравен от Мен;
22 изличих като гъста мъгла престъпленията ти
и като облак - греховете ти;
върни се при мене, защото Аз те изкупих.
23 Възпей радостно, небе, защото Господ извърши това;
възкликнете, дълбини на земята;
запейте весело, планини,
гори и всички дървета в тях,
защото Господ изкупи Яков
и се прослави в Израел.
24 Така казва Господ, изкупителят ти,
Който те е образувал в утробата:
Аз съм Господ, Който извърших всичко;
Който сам разпрострях небето
и сам разстлах земята;
25 Който осуетявам знаменията на лъжците
и правя да обезумеят прорицателите;
Който преобръщам мъдрите
и обръщам знанието им в глупост;
26 Който потвърждавам думата на Своя слуга
и изпълнявам изявеното от Моите пратеници;
Който казвам за Йерусалим: Ще бъде населен,
и за градовете на Юдея: Ще бъдат съградени,
и Аз ще възстановя разрушеното в него;
27 Който казвам на бездната: Изсъхни
и Аз ще пресуша реките ти;
28 Който казвам за Кир: Той е Моят овчар,
който ще изпълни всичко, което Ми е угодно,
даже когато кажа на Йерусалим: Ще бъде съграден,
и на храма: Ще бъдат положени основите ти.