за Христос

Исая 40:1-5,10,11,29,31   

1 Утешителни слова с надежда за спасение
Утешавайте, утешавайте народа Ми,
казва вашият Бог.
2 Говорете по сърцето на Йерусалим и извикайте към него,
че времето на воюването му се изпълни,
че беззаконието му бе простено;
защото взе от ръката Господня
двойно наказание за всичките си грехове.
3 Глас на един, който вика:
Пригответе в пустинята пътя за Господа,
направете в безводното място прав път за нашия Бог.
4 Всяка долина ще се издигне
и всяка планина и хълм ще се сниши;
кривите места ще станат прави
и неравните места - поле;
5 и славата Господня ще се яви
и всички твари заедно ще я видят;
защото устата Господни изговориха това.
10 Ето, Господ Йехова ще дойде със сила
и мишцата Му ще владее за него;
ето, наградата Му е с него
и въздаянието Му - пред него.
11 Той ще пасе стадото Си като овчар,
ще събере агнетата с мишцата Си,
ще ги носи в скута Си
и ще води полека доещите.
29 Той дава сила на отслабналите
и умножава мощта на немощните.
31 а онези, които чакат Господа, ще подновят силата си,
ще се издигат с крила като орли,
ще тичат и няма да се уморят,
ще ходят и няма да отслабнат.