за Христос

Исая 36:2,11-22   

2 Асирийският цар изпрати Рапсак от Лахис в Йерусалим с голяма войска при цар Езекия. И той застана при водопровода на горния водоем по пътя към тепавичарската нива.
11 Тогава Елиаким, Шевна и Йоах казаха на Рапсак: Говори на слугите си на сирийски, защото го разбираме. Недей ни говори на юдейски, за да не чуе народът, който е на стената.
12 Но Рапсак отговори: Дали ме е пратил господарят ми само при твоя господар и при тебе да говоря тези думи? Не ме ли е изпратил при мъжете, които седят на стената, за да ядат заедно с вас нечистотиите си и да пият пикочта си?
13 Тогава Рапсак застана и извика силно на юдейски: Слушайте думите на великия цар, асирийския цар:
14 Така казва царят: Не се оставяйте да ви мами Езекия. Защото той няма да може да ви избави.
15 И да не ви подтиква Езекия да уповавате на Господа, като ви казва: Господ непременно ще ни избави и този град няма да бъде предаден в ръката на асирийския цар.
16 Не слушайте Езекия; защото така казва асирийският цар: Сключете договор с мен и излезте при мен; и яжте всеки от лозето си и всеки от смокинята си, и пийте всеки от водата на кладенеца си,
17 докато дойда и ви заведа в земя, подобна на вашата земя - земя, изобилна на жито и вино, земя, изобилна на хляб и лозя.
18 Внимавайте да не би да ви убеждава Езекия, като казва: Господ ще ни избави. Някой от боговете на народите избавил ли е земята си от ръката на асирийския цар?
19 Къде са боговете на Емат и Арфад? Къде са боговете на Сефаруим? Избавиха ли те Самария от ръката ми?
20 Кои измежду всички богове на тези страни са избавили земята си от моята ръка, за да избави Йехова Йерусалим от ръката ми?
21 А те мълчаха и не му отговориха нито дума; защото царят беше заповядал: Не му отговаряйте.
22 Тогава управителят на двореца Елиаким, Хелкиевият син, секретарят Шевна и летописецът Йоах, Асафовият син, се върнаха при Езекия с раздрани дрехи и му известиха Рапсаковите думи.