за Христос

Възстановяване на Божието лозе - Израел
В онзи ден Господ
с жестокия, великия и здрав Свой меч
ще накаже левиатан, бързия змей.
Да! Левиатан, извиващия се змей;
и ще убие змея, който е в морето.

Слушай Исая 27:1
Исая 27:1

Препратки:

Други преводи на Исая 27:1:

В онзи ден ГОСПОД ще накаже с тежкия, големия и силния Си меч Левиатан, бягащата змия и Левиатан, виещата се змия; и ще убие морското чудовище.
/Верен 2002/
В онзи ден Господ
с жестокия, великия и здрав Свой меч
ще накаже левиатан, бързия змей.
Да! Левиатан, извиващият се змей;
и ще убие змея, който е в морето.
/Библейско общество 2000/
В оня ден Господ
С лютия, и великия, и якия Си нож
Ще накаже левиатана, бързия змей,
Да! левиатана, извиващия се змей,
И ще убие змията, която е в морето.
/Протестантски 1940/
В оня ден Господ ще порази със Своя тежък, голям и як меч левиатана - право бягащия змей, и левиатана - лъкатушния змей, и ще убие морското чудовище.
/Православен/
В онзи ден ще накаже Господ
С жестокия и великия и силния си нож
Левиатана, бягащия змей,
Ей, Левиатана, строптивия змей;
И ще убие ламята която е в морето.
/Цариградски/
In that day the LORD with his sore and great and strong sword shall punish leviathan the piercing serpent, even leviathan that crooked serpent; and he shall slay the dragon that is in the sea.
/KJV/