за Христос

Исая 22:15-25   

15 Така казва Господ Йехова на Силите:
Иди, влез при този началник,
при домоуправителя Шевна, и му кажи:
16 Какво правиш тук? И кого имаш тук свой?
Че изсичаш тук гроб за себе си,
правиш си гроб нависоко,
изсичаш си в камъка обиталище!
17 Ето, Господ като силен мъж ще те захвърли.
Да, като те улови здраво,
18 ще те навие и ще те метне като топка
в широка земя;
там ще умреш и там, вместо славните ти колесници,
ще има срам на дома на господаря ти.
19 Ще те оттласна от чина ти
и от положението ти ще те свалят.
20 В онзи ден ще извикам слугата Си Елиаким, Хелкиевия син,
21 и като го облека с твоето облекло
и го стегна с твоя пояс,
ще предам властта ти в неговата ръка
и той ще бъде един баща на йерусалимските жители
и на Юдейския дом.
22 И ще положа на рамото му ключа на Давидовия дом;
той ще отваря и никой няма да затваря,
и ще затваря и никой няма да отваря;
23 и ще го закрепя като гвоздей на твърдо място;
и той ще бъде славен престол на бащиния си дом;
24 и на него ще окачат цялата слава на бащиния му дом -
децата и внуците,
всички малки съдове,
от съдове като чаши
до всички съдове като мехове.
25 В онзи ден, казва Господ на Силите,
закрепеният на твърдо място гвоздей ще се разклати
и ще се счупи, и ще падне,
и товарът, който висеше на него, ще се срине;
защото Господ е изговорил това.