за Христос

Изход 4:18-31   

18 Моисей се връща в Египет
Тогава Моисей отиде и се върна при тъста си Йотор, и му каза: Моля ти се, нека отида и се завърна при братята си, които са в Египет, за да видя живи ли са още. И Йотор отвърна на Моисей: Иди с мир.
19 А в Мадиам Господ каза на Моисей: Иди, върни се в Египет, защото измряха всички твои врагове, които искаха живота ти.
20 И така, Моисей взе жена си и синовете си, качи ги на осел и тръгна да се върне в Египетската земя. Моисей взе и Божия жезъл в ръката си.
21 Тогава Господ каза на Моисей: Когато се завърнеш в Египет, внимавай да вършиш пред фараона всички чудеса, които дадох в ръката ти; но Аз ще закоравя сърцето му и той няма да пусне народа.
22 А ти кажи на фараона: Така говори Йехова: Израел Ми е син, първородният Ми;
23 и ти казвам: Пусни сина Ми да Ми послужи; но ако откажеш да го пуснеш, ето, Аз ще убия твоя син, първородния ти.
24 А по пътя в една странноприемница Господ посрещна Моисей и искаше да го умъртви.
25 Тогава Сепфора взе кремък и обряза краекожието на сина си, допря го до краката на Моисей и каза: Наистина ти си ми кървав младоженец.
26 След това Господ се оттегли от него. Тогава тя каза поради обрязването: Ти си ми кървав младоженец.
27 А Господ беше казал на Аарон: Иди в пустинята да посрещнеш Моисей. И той тръгна, посрещна го в Божията планина и го целуна.
28 И Моисей извести на Аарон всички думи, с които Господ го беше изпратил, и всички знамения, за които му беше заръчал.
29 Тогава Моисей и Аарон отидоха и събраха всички старейшини на израелтяните;
30 и Аарон каза всички думи, които Господ беше говорил на Моисей, и извърши знаменията пред народа.
31 И народът повярва; а когато чуха, че Господ посетил израелтяните и че погледнал на неволята им, наведоха главите си и се поклониха.
Изход: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40