за Христос

Изход 2:11-22   

11 Бягството на Моисей
А дойде време, когато Моисей порасна, излезе при братята си и гледаше теглото им. И видя някакъв египтянин, че биеше един евреин, един от братята му;
12 и като се огледа и видя, че няма никой, уби египтянина и го скри в пясъка.
13 Излезе и на другия ден и, ето, двама евреи се спречкаха; и Моисей каза на виновника: Защо биеш другаря си?
14 А той отвърна: Кой те постави началник и съдия над нас? И мене ли искаш да убиеш, както уби египтянина? Тогава Моисей се уплаши и си каза: Явно е, че това нещо стана известно.
15 А когато фараонът чу това, търсеше случай да убие Моисей; но Моисей побягна от фараона и се засели в Мадиамската земя.
И седна до един кладенец.
16 А мадиамският жрец имаше седем дъщери, които дойдоха, наляха вода и напълниха коритата, за да напоят бащините си овце.
17 Но овчарите дойдоха и ги изпъдиха; Моисей стана и им помогна, и напои овцете им.
18 И като се върнаха при баща си Рагуил, той ги запита: Как дойдохте днес толкова бързо?
19 А те отговориха: Един египтянин ни избави от ръцете на овчарите, при това и вода ни наля, и напои овцете.
20 Тогава той каза на дъщерите си: А къде е той? Защо оставихте човека? Повикайте го да яде хляб с нас.
21 И Моисей склони да живее при човека, който даде на Моисей дъщеря си Сепфора за жена.
22 И тя роди син; и той го наименува Герсам, защото казваше: Пришълец станах в чужда земя.
Изход: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40