за Христос

Изход 24   

1 Потвърждаване на Завета
Бог каза още на Моисей: Изкачете се на планината на Господа, ти и Аарон, Надав и Авиуд, и седемдесет от Израелевите старейшини, и се поклонете отдалеч;
2 само Моисей ще се приближи до Господа, а те няма да се приближат, нито народът ще се изкачи с него.
3 Тогава Моисей дойде и каза на народа всички слова и закони на Господа; и целият народ едногласно отговори: Всичко, което е казал Господ, ще вършим.
4 И Моисей написа всички Господни слова; а на сутринта, като стана рано, издигна жертвеник под планината, където изправи и дванадесет стълба според дванадесетте Израелеви племена.
5 После изпрати момци от Израелевите синове и те принесоха всеизгаряния, и пожертваха на Господа телета за мирни жертви.
6 А Моисей взе половината от кръвта и я изля в паници, а с другата половина от кръвта поръси върху жертвеника.
7 После взе книгата на завета и я прочете. След като чу това, народът отвърна: Всичко, каквото е казал Господ, ще вършим и ще бъдем послушни.
8 Тогава Моисей взе кръвта, поръси с нея народа и каза: Ето кръвта на завета, който Господ сключи с вас според всички тези условия.
9 И така, Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и седемдесет от Израелевите старейшини се изкачиха горе.
10 Там видяха Израелевия Бог: под краката Му имаше нещо като настилка от сапфир, чиято бистрота беше също като небе.
11 Но Бог не порази Израелевите водачи. И те видяха Бога и там ядоха и пиха.
12 Тогава Господ каза на Моисей: Ела горе при Мене на планината и стой там; и ще ти дам каменните плочи, закона и заповедите, които съм написал, за да ги поучаваш.
13 И така, Моисей стана със служителя си Исус и Моисей се изкачи на Божията планина.
14 А каза на старейшините: Чакайте ни тук, докато се завърнем при вас; и, ето, Аарон и Ор са при вас; който има жалба, нека отиде при тях.
15 Тогава Моисей се изкачи на планината; и облакът покриваше планината.
16 Господнята слава застана на Синайската планина и облакът я покриваше шест дни, а на седмия ден Господ извика към Моисей всред облака.
17 И видът на Господнята слава по върха на планината изглеждаше на израелтяните като поглъщащ огън.
18 И така, Моисей влезе сред облака и се изкачи на планината. И Моисей стоя на планината четиридесет дни и четиридесет нощи.
Изход: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40