за Христос

Изход 1:1-21   

1 Освобождение от египетски плен
(1:1-15:21)
Израелският народ в Египет

Ето имената на синовете на Израел, които дойдоха в Египет заедно с Яков; всеки дойде със семейството си:
2 Рувим, Симеон, Левий и Юда,
3 Исахар, Завулон и Вениамин,
4 Дан и Нефталим, Гад и Асир.
5 Всички, които излязоха от чреслата на Яков, бяха седемдесет души; а Йосиф вече беше в Египет.
6 И умря Йосиф, всичките му братя и цялото онова поколение.
7 А потомците на Израел се наплодиха и размножиха, увеличиха се и толкова много се засилиха, че Египетската земя се изпълни с тях.
8 Тогава над Египет се възцари нов цар, който не познаваше Йосиф.
9 Той каза на народа си: Вижте, този народ, израелтяните, са по-многобройни и по-силни от нас;
10 нека постъпим предвидливо спрямо тях, за да не се размножават, да не би в случай на война да се присъединят и те към неприятелите ни, да воюват против нас и да си отидат от земята ни.
11 Затова поставиха над тях разпоредници, които да ги измъчват с тежък труд; и те съградиха на фараоните Питом и Рамзес, градове за житници.
12 Но колкото повече ги измъчваха, толкова повече те се размножаваха и се разпростираха, така че египтяните се страхуваха от израелтяните.
13 Затова египтяните караха жестоко израелтяните да работят;
14 огорчаваха живота им с тежка работа да правят кал и кирпичи и да вършат всякакъв вид полска работа - всички неща, които ги караха да работят, бяха много тежки.
15 При това египетският цар заповяда на еврейските баби (от които едната се наричаше Шифра, а другата Фуа):
16 Когато бабувате на еврейките и видите, че раждат, ако родят син, убивайте го, но ако родят дъщеря, тогава нека живее.
17 Но бабите се бояха от Бога и не правеха каквото им заповяда египетският цар, а оставяха живи мъжките деца.
18 Тогава египетският цар повика бабите и им каза: Защо оставяте живи мъжките деца?
19 А те отговориха на фараона: Понеже еврейките не са като египтянките, защото са пъргави и раждат, преди бабите да дойдат при тях.
20 Затова Бог беше благосклонен към бабите. А народът се размножаваше и засилваше твърде много.
21 И понеже бабите се бояха от Бога, Той им даде собствени семейства.
Изход: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40