за Христос

Захария 1   

1 Призив за покаяние
В осмия месец, през втората година на Дарий, Господнето слово дойде към пророк Захария, син на Варахия, син на Идо, и каза:
2 Господ се разгневи много на бащите ви.
3 Затова им кажи:
Така казва Господ на Силите:
Върнете се при Мене, казва Господ на Силите;
и Аз ще се върна при вас, казва Господ на Силите.
4 Не ставайте такива, каквито бяха бащите ви,
към които предишните пророци викаха и казаха:
Така казва Господ на Силите:
Върнете се сега от нечестивите си пътища
и от лошите си дела,
но те не послушаха,
нито Ми обърнаха внимание, казва Господ.
5 Бащите ви къде са?
И пророците живеят ли вечно?
6 Но думите Ми и наредбите,
които заповядах на слугите Си, пророците,
не сполетяха ли бащите ви?
И те се обърнаха и казаха:
Както Господ на Силите е намислил да постъпи с нас
според постъпките ни и според делата ни,
така и постъпи с нас.
7 Видение за конници
На двадесет и четвъртия ден от единадесетия месец, който е месец Сават, във втората година на Дарий, Господнето слово дойде към пророк Захария, син на Варахия, син на Идо, и каза:
8 Видях нощем един човек, който яздеше на червен кон и стоеше между миртовите дървета, които бяха в едно сенчесто място; и зад него имаше червени, пъстри и бели коне.
9 Тогава казах: Господарю мой, кои са тези? И ангелът, който говореше с мене, ми отговори: Аз ще ти покажа кои са тези.
10 Човекът, който стоеше между миртите, отвърна: Те са онези, които Господ изпрати да обходят света.
11 И като проговориха на ангела Господен, който стоеше между миртите, казаха: Ние обходихме света: и, ето, целият свят седи спокойно и е тих.
12 Тогава ангелът Господен отговори: Господи на Силите, докога няма да покажеш милост към Йерусалим и Юдейските градове, против които си негодувал през тези седемдесет години?
13 А Господ отговори с добри думи, с утешителни думи, на ангела, който говореше с мен.
14 И така ангелът, който говореше с мене, ми каза: Извикай и кажи: Така казва Господ на Силите: Ревнувам твърде силно за Йерусалим и за Сион;
15 и много се сърдя на охолните народи; защото като се разсърдих само малко, те спомогнаха за наскърбяването на Израел.
16 Затова така казва Господ: Аз съм се върнал с милост в Йерусалим; домът Ми ще бъде построен в него, казва Господ на Силите; и връв ще бъде опъната върху Йерусалим.
17 Извикай още веднъж и кажи: Така казва Господ на Силите: Градовете Ми още ще преливат от благосъстояние; и Господ още ще утеши Сион и пак ще избере Йерусалим.
18 Видение за четири рога и четирима ковачи
И като повдигнах очите си, видях четири рога.
19 И казах на ангела, който говореше с мене: Какви са тези рогове? А той ми отговори: Това са роговете, които разпръснаха Юдея, Израел и Йерусалим.
20 Тогава Господ ми показа четирима ковачи.
21 Попитах: Какво са дошли да правят тези? И Той отговори: Онези са роговете, които разпръснаха Юдея, така че никой не повдигаше главата си; но тези са дошли да ги уплашат и да повалят роговете на народите, които повдигнаха рог против Юдейската земя, за да я разпръснат.
Захария: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14