за Христос

Ефесяни 4   

1 Многообразни дарове - една църква
И така, аз, затворник в Господа, ви моля да водите живот, достоен за званието, към което бяхте призовани,
2 със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, с поносимост един към друг в любов
3 и се стараете в свръзката на мира да опазите единството в Духа.
4 Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви:
5 един Господ, една вяра, едно кръщение,
6 един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички.
7 А на всеки от нас се даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал.
8 Затова казва:
"Като се възкачи нависоко, плени плен
и даде дарове на човеците."
9 (А това "се възкачи" какво друго значи, освен че беше и по-напред слязъл в местата, по-долни от земята.
10 Този, Който е слязъл, е същият, Който и се въздигна по-горе от всички небеса, за да изпълни всичко.)
11 И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители,
12 с цел да се усъвършенстват светиите, за делото на служението, за съзиждането на Христовото тяло;
13 докато всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота;
14 за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по измамни хитрости;
15 но действащи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, Който е главата, Христос,
16 от Когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез службата на всяка става, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта.
17 Старият и новият човек
И така, това казвам и заявявам в Господа, да не живеете вече, както живеят езичниците, по своя суетен ум,
18 помрачени в разума и отстранени от Божия живот поради невежеството, което е в тях, и поради закоравяването на сърцето им;
19 които, изгубили всякакво чувство, са се предали на сладострастие, да вършат ненаситно всякаква нечистота.
20 Но вие не сте познали така Христос,
21 понеже сте чули и сте научени от Него (както е истината в Исус)
22 да съблечете, според предишното си поведение, стария човек, който тлее по измамните страсти,
23 да се обновите в духа на своя ум
24 и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и святост на истината.
25 Наставления за новия живот според Христовото учение
Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина; защото сме части един на друг.
26 Гневете се, но без да съгрешавате; слънцето да не залезе в разгневяването ви;
27 нито давайте място на дявола.
28 Който е крал, да не краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя и на този, който има нужда.
29 Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а онова, което е добро, за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тези, които слушат;
30 и не наскърбявайте Святия Божий Дух, в Когото сте запечатани за деня на изкуплението.
31 Всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба да се махнат от вас;
32 и бъдете един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас.
Ефесяни: 1 2 3 4 5 6