за Христос

Ефесяни 2   

1 Новият живот - благодатен дар
И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове,
2 в които сте ходили някога според вървежа на този свят, по княза на въздушната власт, на духа, който сега действа в синовете на непокорството;
3 между които и ние всички сме живели някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите и по естество сме били чеда на гнева, както и другите.
4 Бог обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби,
5 даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, ни съживи заедно с Христос (по благодат сте спасени)
6 и като ни възкреси заедно с Него, ни сложи да седим с Него в небесни места, в Христос Исус;
7 за да показва през вековете, които ще дойдат, изобилното богатство на Своята благодат чрез добрината Си към нас в Христос Исус.
8 Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас; това е дар от Бога;
9 не чрез дела, за да не се похвали никой.
10 Защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.
11 Единството на църквата
Затова помнете, че вие, някога езичници по плът, наричани необрязани от тези, които се наричат обрязани - с обрязване на плътта, което се извършва с ръце,
12 в онова време бяхте отделени от Христос, отстранени от Израелевото гражданство и чужденци към заветите на обещанието, без да имате надежда и без Бога на света.
13 А сега в Христос Исус вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христос.
14 Защото Той е нашият мир, Който направи двата отдела едно и събори средната стена, която ги разделяше,
15 като в плътта Си унищожи враждата, т. е. закона със заповедите Му, изразени в постановления, за да създаде в Себе Си от двата един нов човек и така да въдвори мир,
16 и в едно тяло да примири и двата с Бога чрез кръста, като уби на него враждата.
17 И като дойде, благовества мир на вас, които бяхте далеч, и мир на тези, които бяха близо;
18 защото чрез Него и едните, и другите имаме свой достъп при Отца, в един Дух.
19 Затова вие не сте вече странници и пришълци, а сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство;
20 понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като крайъгълен камък е сам Христос Исус,
21 върху Когото цялото здание, стройно сглобено, расте за свят храм в Господа;
22 в който и вие се вграждате заедно в Духа за Божие обиталище.
Ефесяни: 1 2 3 4 5 6