за Христос

Ефесяни 1:3,4,5,6,7,10,11,13,14,22   

3 Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който в Христос ни е благословил с всяко духовно благословение в небесните места;
4 както ни е избрал в Него преди създаването на света, за да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов;
5 като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исус Христос, по благоволението на Своята воля,
6 за похвала на славната Си благодат, с която ни е облагодетелствал във Възлюбения Си,
7 в Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат,
10 за да се приложи, когато се изпълнят времената, т. е. да се събере в Христос всичко - това, което е небесно и земно;
11 в Него също така ни се пада да бъдем наследници, като бяхме предопределени за това според намерението на Бога, Който действа във всичко по решението на Своята воля,
13 в Когото и вие, като чухте словото на истината, т. е. благовестието на нашето спасение, в Когото, като и повярвахте, бяхте запечатани с обещания Свят Дух,
14 Който е залог за нашето наследство, докато бъде изкупено притежанието на Бога, за да бъдете за похвала на Неговата слава.
22 И всичко покори под нозете Му и Го постави да бъде глава над всичко за църквата,
Ефесяни: 1 2 3 4 5 6