за Христос

Еремия 9   

1 Греховете на Юдея и наближаващото възмездие
О, да би била главата ми вода,
очите ми - извор на сълзи,
за да плача денем и нощем
за убитите на дъщерята на народа ми!
2 О, да би имало за мене в пустинята убежище за пътници,
за да оставя народа си и да си отида от тях!
Защото те всички са прелюбодейци,
сбирщина от вероломци.
3 Запъват езика си, като че ли е лъкът им за лъжа,
засилват се на земята, но не за честността;
защото напредват от зло в зло,
а Мене не познават, казва Господ.
4 Пазете се всеки от ближния си
и нямайте доверие на никой брат;
защото всеки брат ще изневерява докрай
и всеки ближен разпространява клевети.
5 Всеки мами ближния си,
никога не говорят истината,
научиха езика си да говори лъжи,
до уморяване вършат беззаконие.
6 Жилището ти е сред коварство;
чрез коварство те отказват да Ме познаят, казва Господ.
7 Затова така казва Господ на Силите:
Ето, ще ги претопя и ще ги опитам;
защото какво друго да направя поради дъщерята на народа Ми?
8 Езикът им е смъртоносна стрела, говори коварно;
с устата си човек говори мирно на ближния си,
но в сърцето си поставя засада против него.
9 Няма ли да ги накажа за това? - казва Господ;
душата Ми няма ли да въздаде на такъв народ?
10 За планините ще подема плач и ридание,
за пасбищата на степите - жалеене,
защото така изпогоряха, че няма кой да мине през тях,
нито се чува глас на стадо;
от небесна птица до животно
побегнаха, отидоха.
11 Аз ще превърна Йерусалим в грамади, в жилище на чакали,
и ще превърна в пустиня Юдейските градове, останали без жители.
12 Кой е мъдър човек, за да може да разбере това,
на когото са говорили устата Господни, за да обясни
защо загина страната
и е изгорена като пустиня, за да няма кой да минава през нея?
13 И Господ казва:
Понеже изоставиха Моя закон,
който поставих пред тях,
и не послушаха гласа Ми,
нито ходиха по него,
14 а постъпваха според упоритостта на своето сърце
и се кланяха на ваалимите, както ги научиха бащите им,
15 затова така казва Господ на Силите, Израелевият Бог:
Ето, Аз ще нахраня този народ с пелин
и ще ги напоя с горчива вода;
16 също ще ги разпръсна между народи,
които нито те, нито бащите им са познавали;
и ще изпратя меч след тях,
докато ги изтребя.
17 Така говори Господ на Силите:
Размислете и повикайте да дойдат оплаквачките
и изпратете за вещите жени, за да дойдат;
18 и нека побързат да подемат ридание за нас,
за да проронят очите ни сълзи
и клепачите ни да излеят вода.
19 Защото глас на ридание се чува от Сион, който казва:
Как сме разорени!
Много сме посрамени, защото оставихме земята,
понеже събориха жилищата ни.
20 Обаче, слушайте, жени, словото Господне
и нека ухото ви приеме словото на устата Му;
научете дъщерите си на ридание
и всяка - ближната си на плач.
21 Защото смъртта влезе през прозорците ни,
нахлу в палатите ни,
за да изтреби децата от улиците,
юношите - от площадите.
22 Кажи: Така казва Господ:
Човешки трупове ще паднат
като тор по лицето на нивата
и като ръкойката зад жътвар,
която никой няма да събере.
23 Така казва Господ:
Мъдрият да не се хвали с мъдростта си,
силният да не се хвали със силата си
и богатият да не се хвали с богатството си;
24 а който се хвали, нека се хвали с това,
че разбира и познава Мене,
че съм Господ, Който извършвам милост,
правосъдие и правда на земята;
понеже в това благоволя, казва Господ.
25 Ето, идат дни, казва Господ,
когато Аз ще накажа
всички обрязани заедно с необрязаните:
26 Египет, Юдея, Едом,
амонците, Моав
и всички, които си стрижат издадените части на косата,
които живеят в пустинята;
защото всички тези народи са необрязани,
а целият Израелев дом е с необрязано сърце.
Еремия: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52