за Христос

Еремия 42   

1 Молбата на юдеите и Божият отговор
Тогава всички военачалници и Йоанан, Кариевият син, и Езания, Осайевият син, и целият народ, от най-скромен до най-велик, пристъпиха
2 и казаха на пророк Йеремия: Молим, нека молбата ни бъде приятна пред теб и се помоли за нас - за всички тези, които остават - на Господа, твоя Бог (защото от мнозина останахме малцина, както очите ти ни виждат),
3 да ни изяви Господ, твоят Бог, пътя, по който трябва да ходим, и какво трябва да правим.
4 Тогава пророк Йеремия им каза: Чух. Ето, ще се помоля на Господа, вашия Бог, според думите ви; и каквото ви отговори Господ, ще ви го известя; няма да скрия нищо от вас.
5 Тогава те казаха на Йеремия: Господ да бъде истинен и верен свидетел между нас, че наистина ще постъпим според всички думи, с които Господ, твоят Бог, ще те прати при нас.
6 Било добро или зло, ще послушаме гласа на Господа, нашия Бог, при Когото те пращаме, за да ни бъде добре, когато послушаме гласа на Господа, нашия Бог.
7 И след десет дни Господнето слово дойде към Йеремия.
8 Тогава той повика Йоанан, Кариевия син, всички военачалници, които бяха с него, и целия народ, от най-скромен до най-велик, и им каза:
9 Така казва Господ, Израелевият Бог, при Когото ме пратихте, за да изложа молбата ви пред Него:
10 Ако останете да живеете в тази земя,
тогава ще ви съградя и няма да ви разоря,
ще ви насадя и няма да ви изкореня;
защото се разкаях за злото, което ви сторих.
11 Не бойте се от вавилонския цар,
от когото се страхувахте,
не бойте се от него, казва Господ;
защото Аз съм с вас, за да ви спася
и да ви избавя от ръката му.
12 Ще ви покажа милост,
така че той да ви пожали
и да ви върне в земята ви.
13 Но ако кажете:
Не искаме да живеем в тази земя,
и не послушате гласа на Господа, вашия Бог,
14 и кажете: Не, а ще идем в Египетската земя,
където няма да видим война,
нито да чуем тръбен глас,
нито да огладнеем за хляб,
и там ще живеем -
15 тогава слушайте словото Господне, вие, останали от Юда -
така казва Господ на Силите, Израелевият Бог:
Ако решително насочите лицата си да влезете в Египет
и отидете да бъдете пришълци там,
16 тогава мечът, от който се боите,
ще ви стигне там, в Египетската земя,
и гладът, от който се страхувате,
ще ви преследва там, в Египет;
и там ще измрете.
17 Така ще стане и с всички мъже,
които биха насочили лицата си да отидат в Египет,
за да бъдат пришълци там;
те ще измрат от меч, глад и мор;
нито един от тях няма да остане или да избегне от злото,
което Аз ще докарам върху тях.
18 Защото така казва Господ на Силите, Израелевият Бог:
Както гневът и яростта Ми се изляха
върху йерусалимските жители,
така яростта Ми ще се излее върху вас,
когато влезете в Египет;
и ще бъдете за проклинане и учудване,
за проклятие и укоряване;
и няма да видите вече това място.
19 Господ е говорил за вас, останали от Юда, като казва: Не отивайте в Египет; знайте добре, че днес ви заявявам това.
20 Защото вие постъпихте лукаво против своите души, когато ме пратихте при Господа, вашия Бог, и казахте: Помоли се за нас на Господа, нашия Бог, и ни извести всичко това, което Господ, нашият Бог, ще каже, и ще го сторим.
21 Аз днес ви известих; но вие не послушахте гласа на Господа, вашия Бог, в нищо, за което ме прати при вас.
22 И така, сега знайте добре, че ще измрете от меч, глад и мор на мястото, където желаете да отидете, за да бъдете пришълци там.
Еремия: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52