за Христос

Еремия 40   

1 Йеремия в Юдея
Словото, което дойде към Йеремия от Господа, след като началникът на телохранителите Навузардан го беше пуснал от Рама, когато го беше взел окован във вериги между всички пленени от Йерусалим и Юдея, които бяха закарани пленници във Вавилон.
2 Началникът на телохранителите, като хвана Йеремия, му каза: Господ, твоят Бог, изрече тези злини против това място.
3 Господ ги докара и извърши, както каза. Понеже вие съгрешихте пред Господа и не послушахте гласа Му, затова ви постигна това.
4 А сега, ето, освобождавам те от веригите, които са на ръцете ти. Ако ти се вижда добре да дойдеш с мене в Вавилон, ела и аз ще имам грижа за тебе; но ако ти се вижда зле да дойдеш с мене във Вавилон, недей; ето, цялата страна е пред тебе; където ти се вижда добре и угодно да идеш, там иди.
5 Тъй като Йеремия се бавеше да отговори, Навузардан му каза: Тогава се върни при Годолия, син на Ахикам, Сафановия син, когото вавилонският цар постави управител над Юдейските градове, и живей с него между народа. Или иди където ти се вижда угодно да идеш. И така, началникът на телохранителите му даде храна и подарък и го пусна.
6 Тогава Йеремия отиде при Годолия, Ахикамовия син, в Масфа и живя с него между народа, който беше останал в страната.
7 А всичките военачалници, които бяха на полето, те и мъжете им, като чуха как вавилонският цар поставил Годолия, Ахикамовия син, над страната и че му поверил мъже, жени и деца от по-бедните на страната, от онези, които не бяха закарани в плен във Вавилон,
8 дойдоха при Годолия в Масфа, а именно: Исмаил, Натаниевият син, Йоанан и Йонатан, Кариевите синове, Серайя, Тануметовият син, синовете на нетофатеца Офи и Езания, син на един маахатец, те и техните хора.
9 Годолия, син на Ахикам, Сафановия син, се закле на тях и мъжете им: Не бойте се да слугувате на халдейците; живейте в страната и слугувайте на вавилонския цар, и ще ви бъде добре.
10 А аз, ето, ще се заселя в Масфа, за да ви представлявам пред халдейците, които ще идват при нас; и вие съберете вино, овощия и дървено масло и ги сложете в съдовете си, и се заселете в градовете си, които отново сте заели.
11 Също и всички юдеи, които бяха в Моав и между амонците, и в Едом, и във всички страни, когато чуха, че вавилонският цар оставил част от юдеите и че поставил над тях Годолия, син на Ахикам, Сафановия син,
12 тогава всички тези юдеи се върнаха от всички места, където бяха закарани, и дойдоха при Годолия в Масфа, в Юдейската земя, където събраха твърде много вино и овощия.
13 Йоанан, Кариевият син, и всички военачалници, които бяха в полето, дойдоха в Масфа при Годолия и му казаха:
14 Знаеш ли, че царят на амонците Ваалис е пратил Исмаил, Натаниевия син, да те убие? Но Годолия, Ахикамовият син, не им повярва.
15 Тогава Йоанан, Кариевият син, говори тайно на Годолия в Масфа: Нека отида сега и убия Исмаил, Натаниевия син; и никой няма да научи за това. Защо да ти отнеме живота и така всичките събрани около теб юдеи да се разпръснат и останалите от Юда да загинат?
16 Но Годолия, Ахикамовият син, отвърна на Йоанан, Кариевия син: Недей постъпва така, защото това, което казваш за Исмаил, е лъжа.
Еремия: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52