за Христос

Еремия 33   

1 Пророчество за възстановяване на Юдея
При това Господнето слово дойде към Йеремия втори път, докато той беше още затворен в двора на стражата, и каза:
2 Така казва Господ, Който държи тези неща,
Господ, Който ги прави, за да ги утвърждава -
Йехова е името Му:
3 Извикай към Мен и ще ти отговоря,
и ще ти покажа велики и тайни неща,
които не знаеш.
4 Защото така казва Господ, Израелевият Бог,
за къщите на този град
и за дворците на Юдейските царе,
които са били разрушени, за да изградят защитата
против могилите и против меча,
5 и за онези, които идват да воюват против халдейците
и да напълнят тези къщи с труповете на хората,
които Аз ще поразя в гнева и яростта Си,
поради всички злини, за които
скрих лицето Си от този град:
6 Ето, ще донеса в него здраве и изцеление и ще ги изцеля,
и ще им открия изобилие на мир и вярност.
7 Ще върна Юдовите пленници
и Израелевите пленници
и ще ги съградя, както преди;
8 ще ги очистя от цялото беззаконие,
с което съгрешиха пред Мен
и с което престъпиха закона Ми,
9 и този град ще Ми бъде град, чието име да се споменава с радост,
с хвала и слава пред всички народи по света,
които ще чуят цялото добро, което им правя Аз,
и ще се убоят и ще се разтреперят за цялото добро
и за целия мир, който ще му доставя.
10 Така казва Господ:
В това място, за което вие казвате:
Пусто е, без човек и без животно, -
да! - в Юдейските градове и в йерусалимските улици,
които са пусти, без човек, без жител
и без животно, пак ще се чуе
11 глас на радост и глас на веселие,
глас на младоженец и глас на невяста,
глас на онези, които казват:
Хвалете Господа на Силите,
защото Господ е благ,
защото Неговата милост е довека,
и глас на онези, които принасят благодарствени приноси в дома Господен,
защото ще върна пленниците, взети от тази земя,
както са били преди това, казва Господ.
12 Така казва Господ на Силите:
В това място, което е пусто,
без човек и без животно,
и във всичките му градове
пак ще има жилища на овчари,
които ще успокояват стадата си.
13 В планинските и в полските градове,
в южните градове и във Вениаминовата земя,
в околностите на Йерусалим и в Юдовите градове
пак ще минават стадата
под ръката на онези, които ги броят, казва Господ.
14 Ето, идат дни, казва Господ,
когато ще изпълня онова добро слово, което говорих
за Израелевия дом и за Юдовия дом.
15 В онези дни и в онова време
ще направя да израсте на Давид праведен Отрасъл;
и той ще извърши правосъдие и правда на земята.
16 В онези дни Юда ще бъде спасен
и Йерусалим ще обитава в безопасност;
и ето името, с което ще се нарича:
Господ е наша правда.
17 Защото така казва Господ:
Никога няма да липсва от Давид човек,
който да стои на престола на Израелевия дом;
18 нито от левитските свещеници ще липсва пред Мене човек,
който да принася всеизгаряния и да гори хлебни приноси,
и да жертва непрестанно.
19 И словото Господне дойде към Йеремия и каза:
20 Така казва Господ:
Ако ви е възможно да нарушите завета Ми за деня
и завета ми за нощта,
така че да не става вече ден и нощ на времето си,
21 тогава ще може да се наруши и заветът Ми със слугата Ми Давид,
така че да няма син да царува на престола му,
и заветът Ми със служителите Ми - левитските свещеници.
22 Както не може да се изброи небесното множество,
нито да се измери морският пясък,
така ще умножавам потомството на слугата Ми Давид
и левитите, които Ми служат.
23 Словото Господне дойде отново към Йеремия и каза:
24 Не си ли размислил какво говори този народ и какво казва:
Двата рода, които Господ избра, ето, отхвърлил ли ги е?
Така презират те народа Ми,
че да не се смятат вече за народ пред тях.
25 Така казва Господ:
Ако не съм поставил завета Си за деня и нощта
и ако не съм определил наредбите за небето и земята,
26 тогава ще отхвърля и потомството на Яков
и на слугата Си Давид,
така че да не вземам от него хора да управляват
потомството на Авраам, Исаак и Яков;
защото ще върна пленниците им и ще покажа милост към тях.
Еремия: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52