за Христос

Езекил 45   

1 Дял от земята на свещениците и за княза
При това когато делите земята с жребий за наследство, отделете свят дял от земята за принос на Господа; дължината му да бъде двадесет и пет хиляди тръстики, а широчината му - десет хиляди; целият му предел да бъде свят околовръст.
2 От този дял да се определи за светилището място, петстотин тръстики дълго и петстотин широко, квадратно наоколо, и петдесет лакти за предместието около него.
3 И така според тази мярка да отмериш място, двадесет и пет хиляди дълго и десет хиляди широко; и в него да бъде светилището, пресвятото място.
4 Това да бъде свят дял от Израелевата земя за свещениците, служителите в светилището, които се приближават да служат на Господа; нека им бъде място за къщи и свято място за светилището.
5 Левитите да имат за себе си, като служители на дома, едно място, двадесет и пет хиляди дълго и десет хиляди широко, за свое притежание, за градове, в които да живеят.
6 И за притежание на града дайте едно място, пет хиляди широко и двадесет и пет хиляди дълго, покрай принесения свят дял; това да бъде за целия Израелев дом.
7 А за княза да има дял от двете страни на святия дял и на градското притежание, пред святия дял и пред градското притежание, от западната страна към запад и от източната страна към изток; и дължината от западната до източната му граница да бъде според дължината на всеки един от дяловете.
8 Този дял от земята да бъде негово притежание в Израел; и князете Ми да не угнетяват вече народа Ми, а да дадат останалото от земята на Израелевия дом според племената им.
9 Така казва Господ Йехова: Стига вече, князе Израелеви; отдалечете насилието и грабителството и извършвайте правосъдие и правда; престанете да изпъждате народа Ми от притежанията им, казва Господ Йехова.
10 Имайте прави везни, права ефа и прав бат.
11 Ефата и батът нека имат същия обем, така че батът да побира една десета от кора и ефата - една десета от кора; обемът им да се определя от кора.
12 И сикълът нека бъде двадесет гери; двадесет сикъла, двадесет и пет сикъла и петнадесет сикъла нека бъде мнасът ви.
13 Предписания за приноси и жертви
Ето приноса, който ще принасяте: Шестата част на ефа от един кор жито; така и от ечемика да давате шестата част на ефа от един кор.
14 А относно правилото за дървеното масло, от един бат масло принасяйте десетата част на бат от един кор, който е един хомер от десет бати; защото десет бати са един хомер.
15 От добре напоените Израелеви пасбища принасяйте и по едно агне от всяко стадо от двеста, които да бъдат за хлебен принос, за всеизгаряне и за мирен принос, за да се прави умилостивение за тях, казва Господ Йехова.
16 Целият народ от Израелевата земя нека даде този принос на княза в Израел.
17 А на княза ще принадлежи да дава всеизгарянията, хлебните приноси и възлиянията в празниците, в новолунията и в съботите, във време на всички определени празници на Израелевия дом; той нека приготвя приноса за грях, хлебния принос, всеизгарянето и мирните приноси, за да прави умилостивение за Израелевия дом.
18 Така казва Господ Йехова: В първия месец, на първия ден от месеца, да вземеш теле без недостатък и с него да очистиш светилището.
19 Свещеникът нека взема от кръвта на приноса за грях и нека я сложи върху стълбовете на вратите на дома, върху четирите ъгъла на полицата на жертвеника и върху стълбовете на портата на вътрешния двор.
20 Така да правиш и на седмия ден от месеца за всеки, който съгрешава от незнание, и за простия; така ще правите умилостивение за дома.
21 В първия месец, на четиринадесетия ден от месеца, да ви бъде Пасхата - седемдневен празник, да се яде безквасен хляб.
22 В същия ден нека князът приготви за себе си и за целия народ на Израелевата земя теле в принос за грях.
23 И през седемте дни на празника нека приготвя всеизгаряне на Господа - по седем телета и по седем овена без недостатък всеки ден през седемте дни, също и козел всеки ден в принос за грях.
24 А за хлебен принос нека приготвя по една ефа за всяко теле и по една ефа за всеки овен, и по един ин дървено масло за всяка ефа.
25 В седмия месец, на петнадесетия ден от месеца, през седемте дни на празника, нека приготвя същото според определеното за приноса за грях, за всеизгарянето и за хлебния принос, и за дървено масло.
Езекил: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48