за Христос

Езекил 40   

1 Видение за възстановения Йерусалим - новото Божие царство. Устройство на новия храм в Йерусалим
В двадесет и петата година от плена ни, в началото на годината, на десетия ден от месеца, в четиринадесетата година след превземането на града, в същия ден Господнята ръка беше върху мен и ме заведе там -
2 чрез Божиите видения ме заведе в Израелевата земя и ме постави върху една много висока планина, на която имаше към юг нещо като здание, подобно на град.
3 След като ме заведе там, видях човек, чийто изглед беше като на мед и който държеше в ръката си ленена връв и мярка от тръстика; той стоеше в портата.
4 Човекът ми каза: Сине човешки, погледни с очите си, чуй с ушите си и приложи сърцето си върху всичко, което ще ти покажа; защото ти беше въведен тук с цел да ти покажа това. Всичко, което видиш, го изяви на Израелевия дом.
5 Извън дома имаше една стена околовръст, а в ръката на човека - мярка от тръстика, дълга шест лакти, всеки лакът, дълъг лакът и длан; и като измери широчината на зданието, тя беше една тръстика, а височината - една тръстика.
6 Тогава дойде при портата, която гледаше към изток, и се изкачи по стъпалата й; и като измери прага на портата, широчината му беше една тръстика, и широчината на другия праг - една тръстика.
7 И всяка стражарска стая беше една тръстика дълга и една тръстика широка; и разстоянието между стаите беше пет лакти; а прагът на портата, при преддверието на портата към дома, беше една тръстика.
8 Измери също преддверието на портата към дома - една тръстика.
9 Тогава, като измери преддверието на портата, то беше осем лакти, а стълбовете им - два лакътя; и преддверието на портата беше откъм дома.
10 Стражарските стаи на източната порта бяха три отсам и три оттам - и трите с една мярка; и стълбовете имаха една мярка отсам и оттам.
11 И като измери широчината на входа на портата, тя беше десет лакти, а дължината на портата - тринадесет лакти.
12 А пред стаите имаше един лакът разстояние отсам и един лакът разстояние оттам; стаите бяха шест лакти отсам и шест лакти оттам.
13 После измери портата от покрива на едната стражарска стая до покрива на другата и широчината беше двадесет и пет лакти, врата срещу врата.
14 Измери и стълбовете - шестдесет лакти; и преддверието стигаше до стълбовете околовръст портата.
15 От лицето на портата, при входа, до лицето на преддверието на вътрешната порта имаше петдесет лакти.
16 А на стражарските стаи имаше затворени прозорци, също и на стълбовете им отвътре на портата околовръст, както и на сводовете; имаше прозорци и отвътре околовръст; а върху всеки стълб имаше палми.
17 Тогава ме заведе във външния двор; и, ето, стаи и под, направени около двора; имаше тридесет стаи върху пода.
18 И подът, който беше от страните на портата, съответстващ на дължината на портите, беше долният под.
19 Тогава измери широчината от лицето на долната порта до лицето на вътрешния двор отвън и тя беше сто лакти и откъм изток, и откъм север.
20 Измери и дължината и широчината на портата на външния двор, която гледаше към север.
21 Стражарските стаи бяха три отсам и три оттам; а стълбовете и сводовете й бяха според мярката на първата порта; дължината й беше петдесет лакти и широчината й - двадесет и пет лакти.
22 И прозорците й, и сводовете й, и палмите й бяха според мярката на портата, която гледа към изток; и се изкачваха към нея по седем стъпала; и сводовете й бяха пред нея.
23 Портата на вътрешния двор беше срещу портата, която беше към север и към изток; и като измери от порта до порта, отмери сто лакти.
24 И ме заведе към юг и, ето, порта, която гледаше към юг; и като измери стълбовете и сводовете й, те имаха същите мерки.
25 Имаше прозорци на нея и на сводовете й околовръст, подобни на онези прозорци; дължината им беше петдесет лакти и широчината - двадесет и пет лакти.
26 И се изкачваха към нея по седем стъпала; и сводовете й бяха пред нея; и на стълбовете й имаше палми - една отсам и една оттам.
27 Във вътрешния двор имаше порта към юг; и като измери от порта до порта към юг, намери сто лакти.
28 Тогава ме заведе във вътрешния двор през южната порта; и като измери южната порта, тя имаше същите мерки;
29 и стражарските й стаи, и стълбовете й, и сводовете й имаха същите мерки; на нея и на сводовете й имаше прозорци околовръст; дължината й беше петдесет лакти, а широчината й - двадесет и пет лакти.
30 А сводовете околовръст бяха двадесет и пет лакти дълги и пет лакти широки.
31 Сводовете й бяха към външния двор; имаше палми по стълбовете й и се изкачваха към нея по осем стъпала.
32 Той ме заведе във вътрешния двор към изток; и като измери портата, тя имаше същите мерки;
33 и стражарските й стаи, стълбовете й и сводовете й имаха същите мерки; и на нея и на сводовете й имаше прозорци околовръст; а тя беше петдесет лакти дълга и двадесет и пет лакти широка.
34 Сводовете й бяха към външния двор; по стълбовете й имаше палми отсам и оттам и се изкачваха към нея по осем стъпала.
35 И ме заведе при северната порта; и като я измери, тя имаше същите мерки,
36 както и стражарските й стаи, стълбовете й и сводовете й; и на нея имаше прозорци околовръст; а тя беше петдесет лакти дълга и двадесет и пет лакти широка.
37 Стълбовете й бяха към външния двор; по стълбовете й имаше палми отсам и оттам и се изкачваха към нея по осем стъпала.
38 Имаше и една стая, чиято врата беше при стълбовете на портата, където миеха всеизгарянето.
39 В преддверието на портата имаше две трапези отсам и две трапези оттам, на които да колят всеизгарянето, приноса за грях и приноса за престъпление.
40 И на външната страна, при стъпалата към входа на северната порта, имаше две трапези; и на другата страна, която принадлежеше към преддверието на портата, имаше две трапези.
41 Четири трапези имаше отсам и четири трапези оттам при страните на портата; всичко осем трапези, на които колеха жертвите.
42 И четирите трапези за всеизгарянето бяха от дялан камък, един лакът и половина дълги, един лакът и половина широки и един лакът високи; на тях слагаха сечивата, с които колеха всеизгарянето и жертвата.
43 Отвътре имаше полица, една длан широка, прикована околовръст; а на трапезите слагаха месото на приносите.
44 А извън вътрешната порта бяха стаите на певците, във вътрешния двор, който беше от страните на северната порта; и лицата им бяха към юг; а една от тях, от страната на източната порта, гледаше към север.
45 Той ми каза: Тази стая, която гледа към юг, е за свещениците, които се грижат за дома;
46 а стаята, която гледа към север, е за свещениците, които прислужват около жертвеника; те са потомците на Садок, които от Левиевите потомци се приближават към Господа да Му служат.
47 И като измери двора, дължината му беше сто лакти и широчината му беше сто лакти; беше квадратен и жертвеникът беше пред дома.
48 Тогава ме заведе в предхрамието на дома; и като измери всеки стълб на предхрамието, те бяха пет лакти отсам и пет лакти оттам; а широчината на портата беше три лакти отсам и три лакти оттам.
49 Дължината на предхрамието беше двадесет лакти и широчината му - единадесет лакти; и се изкачваха към него по десет стъпала; и при стълбовете имаше други стълбове - един отсам и един оттам.
Езекил: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48