за Христос

Езекил 36   

1 Пророчество за Израелевите планини
И ти, сине човешки, пророкувай към Израелевите планини, като кажеш: Израелеви планини, слушайте Господнето слово.
2 Така казва Господ Йехова: Понеже неприятелят каза против вас: О-хохо!, и: Древните височини станаха наше владение,
3 затова, като пророкуваш, кажи: Така казва Господ Йехова: Понеже ви запустиха и погълнаха отвред, за да станете владение на другите народи и станахте предмет на говоренето на устни и на зли отзиви между народите,
4 затова, Израелеви планини, слушайте словото на Господа Йехова. Така казва Господ Йехова на планините и хълмовете, на потоците и долините, на запустелите пустоти и напуснатите градове, които станаха плячка и са за присмех на другите народи около тях -
5 затова казва Господ Йехова: Непременно в пламенната Си ревност говорих против другите народи и против целия Едом, които с всесърдечна радост и душевно презрение направиха Моята земя свое владение, за да я изхвърлят и разграбят;
6 затова пророкувай за Израелевата земя и кажи на планините и хълмовете, на потоците и долините: Така казва Господ Йехова: Ето, Аз говорих в ревността Си и в яростта Си, понеже понесохте укор от народите;
7 затова така казва Господ Йехова: Аз се заклех, че народите, които са около вас, непременно ще носят срама си.
8 А вие, Израелеви планини, ще израстете клоните си; и ще давате плода си на народа Ми Израел; защото те скоро ще дойдат.
9 Защото, ето, Аз съм за вас и ще се обърна към вас, и вие ще бъдете обработвани и засявани.
10 И ще заселя върху вас много хора, целия Израелев дом - да!, - целия; и градовете ще бъдат населени и запустелите места ще бъдат съградени.
11 Ще заселя върху вас много хора и животни, които ще се умножат и ще се наплодят; и ще ви населя, както бяхте преди, и ще ви сторя по-голямо добро, отколкото в началото; и ще познаете, че Аз съм Господ.
12 Да! Ще направя да ходят по вас хора, народът Ми Израел; те ще ви владеят и вие ще им бъдете наследство, и занапред няма да ги оставите без деца.
13 Така казва Господ Йехова: Понеже ви казват: Ти си земя, която поглъщаш хора и оставяш без деца народа си,
14 затова няма вече да поглъщаш хора, нито да оставяш вече без деца народа си, казва Господ Йехова;
15 и няма вече да допусна да понесеш укор от народите, нито ще носиш поругание от племената, и няма вече да направиш народа си да се препъва, казва Господ Йехова.
16 При това Господнето слово дойде към мен и каза:
17 Сине човешки, когато Израелевият дом живееха в земята си, те я оскверниха с постъпките и делата си; техните постъпки бяха отвратителни пред Мене като нечистотата на отлъчена жена.
18 Затова излях яростта Си върху тях поради кръвта, която бяха пролели на земята, и поради идолите, с които я бяха омърсили;
19 разсях ги между народите и те бяха разпръснати по страните; според постъпките и делата им ги съдих.
20 А когато влязоха между народите, където отидоха, омърсиха Моето свято име, така че се говореше за тях: Тези са народът на Йехова и от земята Му излязоха.
21 Смилих се, обаче, за святото Си име, което Израелевият дом бяха омърсили между народите, при които отидоха.
22 Затова кажи на Израелевия дом: Така казва Господ Йехова: Аз не правя това заради вас, доме Израелев, а заради Моето свято име, което омърсихте между народите, при които отидохте.
23 Аз ще осветя великото Си име, което е било омърсено между народите, което вие омърсихте между тях; и народите ще познаят, че Аз съм Господ, казва Господ Йехова, когато се осветя у вас пред очите им.
24 Защото ще ви взема от народите и ще ви събера от всички страни, и ще ви доведа в земята ви.
25 Тогава ще поръся върху вас чиста вода и ще се очистите; ще ви очистя от всичките ви нечистотии и от всичките ви идоли.
26 Ще ви дам и ново сърце и нов дух ще вложа вътре у вас, и като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце.
27 И ще вложа Духа Си вътре у вас и ще ви направя да постъпвате според наредбите Ми, да пазите законите Ми и да ги извършвате.
28 Ще живеете в земята, която дадох на бащите ви; и вие ще Ми бъдете народ и Аз ще бъда ваш Бог.
29 Ще ви спася от всичките ви нечистоти; и като призова житото, ще го умножа и няма вече да ви докарам глад.
30 Ще умножа плода на дървото и рожбите на полето, за да не ви се присмиват вече народите затова, че гладувате.
31 Тогава, като си спомните нечестивите си постъпки и недобрите си дела, ще се отвратите сами от себе си пред очите си поради беззаконията и мерзостите си.
32 Не заради вас правя Аз това, казва Господ Йехова, нека ви бъде известно. Засрамете се и се смутете поради постъпките си, доме Израелев!
33 Така казва Господ Йехова: В деня, когато ви очистя от всичките ви беззакония, ще направя и да се населят градовете и запустелите места ще бъдат съградени.
34 Опустошената земя ще бъде обработена, макар че е била пуста пред очите на всеки, който минаваше.
35 И ще казват: Тази земя, която беше запустяла, стана като Едемската градина и запустелите, опустошените и разорените градове се укрепиха и населиха.
36 Тогава народите, останали около вас, ще познаят, че Аз, Господ, съградих разореното и насадих запустялото. Аз, Господ, изговорих това и ще го извърша.
37 Така казва Господ Йехова: При това Израелевият дом ще Ме потърси, за да им го сторя. Ще ги умножа с хора като стадо;
38 както стадото за жертва, както стадото, което пълни Йерусалим по време на определените празници, така човешките стада ще пълнят запустелите градове; и ще познаят, че Аз съм Господ.
Езекил: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48