за Христос

Езекил 20:11,13,21,40,41,43   

11 И им дадох наредбите Си и ги запознах със законите Си, които като изпълнява човек, ще живее чрез тях.
13 Но Израелевият дом въстана против Мене в пустинята; не постъпваха според наредбите Ми, а отхвърлиха законите Ми, които като изпълнява човек, ще живее чрез тях, и твърде много оскверниха съботите Ми. Тогава реших да излея яростта Си върху тях в пустинята, за да ги изтребя.
21 Обаче синовете въстанаха против Мене; не постъпваха според наредбите Ми, нито опазиха законите Ми да ги изпълняват, които ако изпълнява човек, ще живее чрез тях, и оскверниха съботите Ми. Тогава реших да излея яростта Си върху тях, за да изчерпя гнева Си против тях в пустинята.
40 Защото на Моя свят хълм, на Израелевия висок хълм, казва Господ Йехова, там целият Израелев дом, всички в страната, ще Ми служат; там ще ги приема и там ще поискам приносите ви и първаците на даровете ви, както и всичките ви святи неща.
41 Ще ви приема като благоухание, когато ви изведа изсред племената и ви събера от страните, в които бяхте разпръснати; и ще се осветя във вас пред народите.
43 Там ще си спомните за постъпките си и за всичките си дела, в които се осквернихте; и ще се погнусите сами от себе си поради всички злини, които извършихте.
Езекил: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48