за Христос

Ездра 4   

1 Съпротива при възстановяване на храма и града
А неприятелите на Юда и Вениамин, като чуха, че върналите се от плена строели храма на Господа, Израелевия Бог,
2 дойдоха при Зоровавел и при началниците на бащините домове и им казаха: Да градим с вас; защото и ние търсим вашия Бог, както вие Него, и Му жертваме от времето на асирийския цар Есарадон, който ни изведе тук.
3 Но Зоровавел, Исус и останалите началници на Израелевите бащини домове им отговориха: Не можете вие заедно с нас да построите дом на нашия Бог; а ние сами ще построим на Господа, Израелевия Бог, както ни заповяда персийският цар Кир.
4 Тогава народът на земята отслабваше ръцете на Юдейския народ и им пречеха в граденето,
5 и наемаха съветници против тях, за да осуетят намерението им, през всички дни на персийския цар Кир, дори до царуването на персийския цар Дарий.
6 И когато царуваше Асуир, в началото на царуването му, написаха обвинение против жителите на Юдея и Йерусалим.
7 В дните на Артаксеркс писаха Вислам, Митридат, Тавеил и другите им съслужители до персийския цар Артаксеркс; писмото бе написано със сирийски букви и бе съчинено на сирийски език.
8 Властникът Реум и секретарят Самса писаха писмо против Йерусалим до цар Артаксеркс, както следва:
9 Властникът Реум, секретарят Самса и другите им съслужители, динците, афарсахците, тарфалците, афарсяните, архевците, вавилонците, сусанците, деавците, еламците
10 и останалите народи, които великият и славният Асенафар доведе и засели в градовете на Самария и в другите градове оттатък реката, и така:
11 (ето препис от писмото, което пратиха на цар Артаксеркс) Слугите ти, мъжете, които са оттатък реката, и така:
12 Да е известно на царя, че юдеите, които излязоха от тебе при нас, като стигнаха в Йерусалим, градят бунтовния и зъл град и издигат стената, като са свързали основите.
13 Да е известно сега на царя, че ако бъде съграден този град и бъдат издигнати стените, то няма да плащат данък, мито или пътна повинност, така че ще навредят на дохода на царете.
14 А понеже ние се храним от палата и е неприлично за нас да гледаме вредата, която ще бъде нанесена на царя, затова пратихме да известим на царя,
15 за да бъде издирено в книгата на летописите на бащите ти; и ще намериш в книгата на летописите и ще узнаеш, че този град е бунтовен, вреден за царете и областите, и че още от старо време са вдигали въстания сред него, поради което този град е бил опустошен.
16 Известяваме на царя, че ако този град бъде съграден наново и бъдат издигнати стените му, няма да притежаваш нищо отсам реката.
17 Царят отговори на властника Реум, на секретаря Самса и на другите им съслужители, които живееха в Самария и в другите градове отсам реката: Мир и прочее.
18 Писмото, което ни пратихте, бе прочетено разумно пред мен
19 и като издадох указ, издириха и намериха, че този град още от старо време се е повдигал против царете и че в него са ставали бунтове и въстания.
20 Имало е още и силни царе над Йерусалим, които владеели над всичките страни оттатък реката, на които били плащани данък, мито и пътна повинност.
21 И така, сега заповядайте онези мъже да престанат и да не бъде съграден този град, докато не бъде издаден указ от мен.
22 И внимавайте да не бъдете небрежни в това, да не би да порасне злото в ущърб на царете.
23 А когато преписът от писмото на цар Артаксеркс бе прочетен пред Реум, секретаря Самса и съслужителите им, те побързаха да излязат в Йерусалим при юдеите и ги спряха насила.
24 Така престана работата по Божия дом, който е в Йерусалим, и остана спряна до втората година от царуването на персийския цар Дарий.
Ездра: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10