за Христос

А Филип се озова в Азот; и като преминаваше, проповядваше благовестието по всички градове, докато стигна в Цезарея.

Слушай Деяния 8:40
Деяния 8:40

Препратки:

Други преводи на Деяния 8:40:

А Филип се озова в Азот и тръгна от град на град да проповядва Благата вест, докато пристигна в Кесария.
/Съвременен превод 2004/
А Филип се намери в Азот; и като минаваше, проповядваше благовестието по всичките градове, докато стигна в Кесария.
/Верен 2002/
А Филип се оказа в Азот; и като преминаваше, проповядваше благовестието по всички градове, докато стигна в Кесария.
/Библейско общество 2000/
А Филип се намери в Азот; и, като преминаваше, проповядваше благовестието по всичките градове докле стигна в Кесария.
/Протестантски 1940/
А Филип се озова в Азот и, през дето минаваше, благовестеше по всички градове, докато стигна в Кесария.
/Православен/
А Филип се намери в Азот; и като прехождаше проповедваше евангелието по всичките градове докле дойде в Кесария.
/Цариградски/
But Philip was found at Azotus: and passing through he preached in all the cities, till he came to Caesarea.
/KJV/