за Христос

Деяния 8   

1 Преследването на църквата в Йерусалим
А Савел одобряваше убиването му. И в същия ден се повдигна голямо гонение против църквата в Йерусалим; и те всички, с изключение на апостолите, се разпръснаха по юдейските и самарийските околии.
2 И някои благочестиви човеци погребаха Стефан и ридаха за него твърде много.
3 А Савел опустошаваше църквата, като влизаше във всяка къща и извличаше мъже и жени, и ги пращаше в тъмница.
4 Филип в Самария
А тези, които се бяха разпръснали, обикаляха и разгласяваха благовестието.
5 Така Филип слезе в град Самария и им проповядваше Христос.
6 И множествата единодушно внимаваха в това, което Филип им говореше, като слушаха всичко и виждаха знаменията, които вършеше.
7 Защото нечистите духове, като викаха със силен глас, излизаха от мнозина, обладани от тях; и мнозина парализирани и куци бяха изцелени,
8 така че настана голяма радост в онзи град.
9 Симон магьосника
А имаше отпреди това в града един човек на име Симон, който, като представяше себе си за някаква велика личност, правеше магии и смайваше населението на Самария.
10 Той привличаше вниманието на всички, от малък до голям, и хората казваха: Този е така наречената велика Божия сила.
11 И внимаваха в неговите думи, понеже доста време ги беше учудвал с магиите си.
12 Но когато повярваха на Филип, който благовестваше Божието царство и името на Исус Христос, кръщаваха се мъже и жени.
13 И самият Симон повярва и като се кръсти, постоянно придружаваше Филип и се удивляваше, като гледаше, че стават знамения и велики дела.
14 А апостолите, които бяха в Йерусалим, като чуха, че Самария приела Божието учение, пратиха им Петър и Йоан,
15 които, като слязоха, помолиха се за тях, за да приемат Святия Дух;
16 защото Той не беше слязъл още на нито един от тях; а само бяха кръстени в името на Исус Христос.
17 Тогава апостолите полагаха ръце на тях и те приемаха Святия Дух.
18 А Симон, като видя, че с полагането на апостолските ръце се даваше Святият Дух, предложи им пари, като казваше:
19 Дайте и на мене тази сила, така че на когото положа ръце, да приема Святия Дух.
20 А Петър му каза: Парите ти да погинат заедно с тебе, защото си помислил да придобиеш Божия дар с пари.
21 Ти нямаш нито участие, нито дял в тази работа, защото сърцето ти не е право пред Бога.
22 Затова покай се от това твое нечестие и моли се на Господа дано ти се прости този помисъл на сърцето ти;
23 понеже виждам, че си изпълнен с горчива жлъч и си вързан в неправда.
24 А Симон отговори: Молете се вие на Господа за мене, да не ме постигне нищо от онова, което казахте.
25 А те, след като засвидетелстваха и разгласяваха Господнето учение, се върнаха в Йерусалим, като по пътя проповядваха благовестието в много самарийски села.
26 Филип и етиопецът
А ангел от Господа говори на Филип: Стани, тръгни на юг, по пътя, който слиза от Йерусалим през пустинята за Газа.
27 И той стана и отиде. И, ето, човек от Етиопия, евнух, велможа на етиопската царица Кандакия, който беше поставен над цялото й съкровище и беше дошъл в Йерусалим да се поклони,
28 на връщане седеше в колесницата си и четеше книгата на пророк Исая.
29 А Духът каза на Филип: Приближи се и придружи тази колесница.
30 И Филип се завтече и го чу, като четеше книгата на пророк Исая, и каза: Ами разбираш ли каквото четеш?
31 А той отговори: Как да разбера, ако не ме упъти някой? И помоли Филип да се качи и да седне при него.
32 А мястото от Писанието, което четеше, беше това:
"Като овца бе заведен на клане;
и както агне пред стригача си не издава глас,
така не отвори устата Си.
33 В унижение Той бе лишен от правосъдие,
а Неговия род -
кой ще опише?
Защото животът Му се отнема от земята."
34 И евнухът заговори и каза на Филип: Кажи ми, моля ти се, за кого казва това пророкът - за себе си или за някой друг?
35 А Филип отвори уста и като започна от това писание, благовести му Исус.
36 И като вървяха по пътя, стигнаха до вода; и евнухът каза: Ето, вода; какво ми пречи да се кръстя?
37 И Филип каза: Ако вярваш с цялото си сърце, можеш. А той отговори: Вярвам, че Исус Христос е Божият Син.
38 Тогава заповяда да се спре колесницата; и двамата - Филип и евнухът, влязоха във водата; и той го кръсти.
39 А когато излязоха от водата, Господният Дух грабна Филип; и евнухът вече не го видя и радостен продължи пътя си.
40 А Филип се озова в Азот; и като преминаваше, проповядваше благовестието по всички градове, докато стигна в Цезарея.
Деяния: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28