за Христос

Деяния 5   

1 Анания и Сапфира
А някой си човек на име Анания, с жена си Сапфира, продаде имот
2 и задържа нещо от стойността със знанието на жена си; и донесе една част и я сложи пред краката на апостолите.
3 А Петър каза: Анания, защо изпълни Сатана сърцето ти, да излъжеш Святия Дух и да задържиш от стойността на нивата?
4 Докато стоеше непродадена, не беше ли твоя? И след като се продаде, не бяха ли парите в твоя власт? Защо си намислил това нещо в сърцето си? Не си излъгал човеци, но Бога.
5 И Анания, като слушаше тези думи, падна и издъхна; и голям страх обзе всички, които чуха това.
6 И по-младите мъже станаха, обвиха го, изнесоха го и го погребаха.
7 След като се минаха около три часа, влезе и жена му, без да знае за станалото.
8 И Петър я попита: Кажи ми, за толкова ли продадохте нивата? А тя отговори: За толкова.
9 А Петър й каза: Защо се наговорихте да изпитате Господния Дух? Ето, краката на тези, които погребаха мъжа ти, са на вратата и ще изнесат и теб.
10 И тя начаса падна до краката му и издъхна; а младежите, като влязоха, намериха я мъртва, изнесоха я и я погребаха до мъжа й.
11 И голям страх обзе цялата църква и всички, които чуха това.
12 Други чудеса на апостолите
И чрез ръцете на апостолите ставаха много знамения и чудеса между народа (и те всички бяха заедно в Соломоновия притвор;
13 а от другите никой не смееше да се присъедини към тях; народът обаче ги величаеше;
14 и още по-голямо множество повярвали в Господа мъже и жени се присъединяваха),
15 така че даже изнасяха болните по улиците и ги слагаха на постелки и на легла, така че когато минава Петър, поне сянката му да засегне някого от тях.
16 Събираше се още и множество от градовете около Йерусалим, които носеха болни и измъчваните от нечисти духове; и всички се изцеляваха.
17 Апостолите пред Синедриона
Тогава станаха първосвещеникът и всички, които бяха с него, които съставляват садукейската секта, и, изпълнени със завист,
18 сложиха ръце на апостолите и ги хвърлиха в общата тъмница.
19 Но ангел от Господа през нощта отвори вратата на тъмницата и като ги изведе, им каза:
20 Идете, застанете в храма и говорете на народа всички думи на този вечен живот.
21 Те, като чуха това, на разсъмване влязоха в храма и поучаваха. А първосвещеникът дойде и онези, които бяха с него, и като свикаха Синедриона и всички старейшини на израелтяните, пратиха в тъмницата да доведат апостолите.
22 Но служителите, като отидоха, не ги намериха в тъмницата; върнаха се и известиха:
23 Намерихме тъмницата заключена много здраво и стражарите да стоят при вратата; но като отворихме, не намерихме никого вътре.
24 А началникът на храмовата стража и главните свещеници, като чуха тези думи, бяха в недоумение поради тях и се чудеха какво ще последва от това.
25 Но дойде някой си и им извести: Ето, човеците, които хвърлихте в тъмницата, стоят в храма и поучават народа.
26 Тогава началникът отиде със служителите и ги доведе, обаче без насилие, защото се бояха от народа, да не би да ги замерват с камъни.
27 И като ги доведоха, поставиха ги пред Синедриона; и първосвещеникът ги попита:
28 Строго ви забранихме да поучавате в това име; но ето, изпълнили сте Йерусалим с учението си и възнамерявате да докарате върху нас кръвта на този Човек.
29 А Петър и апостолите отговориха: Подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеците.
30 Бог на бащите ни възкреси Исус, Когото вие убихте, като Го окачихте на дърво.
31 Него Бог въздигна отдясно на Себе Си за Началник и Спасител, да даде покаяние на Израел и прощение на греховете.
32 И ние сме Негови свидетели за тези неща, както и Святият Дух, Когото Бог даде на онези, които Му се покоряват.
33 А те, като чуха това, късаха се от яд и възнамеряваха да ги убият.
34 Съветът на Гамалиил
Но един фарисей на име Гамалиил, законоучител, почитан от целия народ, се изправи в Синедриона и заповяда да изведат апостолите навън за малко време;
35 и каза на събранието: Израелтяни, внимавайте добре какво ще направите на тези човеци.
36 Защото в миналото въстана Тевда и се представяше за голям човек, и към него се присъединиха около четиристотин мъже на брой; той бе убит и всички, които му се подчиниха, се разпиляха и изчезнаха.
37 След него въстана галилеянинът Юда по време на преброяването и отвлече след себе си някои от народа; и той загина и всички, които му се покоряваха, се разпръснаха.
38 И сега ви казвам: отдръпнете се от тези човеци и ги оставете, защото ако това намерение или това дело е от човеци, ще пропадне;
39 но ако е от Бога, няма да можете да го опропастите. Пазете се да не би да се окажете и противници на Бога.
40 И те го послушаха; и като повикаха апостолите, бичуваха ги и им заръчаха да не говорят в Исусовото име, и ги пуснаха.
41 А те си отидоха от Синедриона, радостни, че бяха удостоени да претърпят опозоряване за Исусовото име.
42 И нито един ден не преставаха да поучават и да благовестват и в храма, и по къщите, че Исус е Христос.
Деяния: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28