за Христос

Деяния 10   

1 Петър и стотникът Корнилий
Имаше в Цезарея един човек на име Корнилий, стотник от така наречения Италийски полк.
2 Той беше благочестив и се боеше от Бога с целия си дом, раздаваше много милостини на хората и непрестанно се молеше на Бога.
3 Около деветия час през деня той видя ясно във видение един ангел от Бога, който влезе при него и му каза: Корнилий!
4 А Той, като се взря в него, уплашен каза: Какво има, Господи? И ангелът му каза: Твоите молитви и твоите милостини се издигнаха пред Бога за спомен.
5 И сега изпрати човеци в Йопия да повикат Симон, когото наричат още Петър.
6 Той гостува у един кожар Симон, чиято къща е край морето, той ще ти каже какво трябва да правиш.
7 И като си отиде ангелът, който му говореше, той повика двама от слугите си и един благочестив войник от тези, които редовно му служеха;
8 и като им разказа всичко, прати ги в Йопия.
9 А на следващия ден, когато те пътуваха и наближаваха града, около шестия час Петър се качи на покрива на къщата да се помоли.
10 И като огладня, поиска да яде; но докато приготвяха, той се отнесе духом
11 и видя небето отворено и някакъв съд да слиза като голямо платнище, спускано за четирите краища към земята.
12 В него имаше всякакви земни четирикраки, зверове и небесни птици.
13 И дойде глас към него: Стани, Петре, заколи и яж.
14 А Петър каза: В никакъв случай, Господи, защото никога не съм ял нищо мръсно и нечисто.
15 И пак дойде към него втори път глас: Което Бог е очистил, ти не го смятай за мръсно.
16 И това стана три пъти, след което съдът се вдигна веднага на небето.
17 А докато Петър беше в недоумение какво значеше видението, което бе видял, ето, изпратените от Корнилий човеци, като бяха разпитали за Симоновата къща, застанаха пред вратата
18 и като повикаха отвън, попитаха: Тук ли гостува Симон, когото наричат Петър?
19 И докато Петър още размишляваше за видението, Духът му каза: Ето, трима човека те търсят.
20 Стани, слез и иди с тях; и никак не се съмнявай, защото Аз съм ги изпратил.
21 И така, Петър слезе при човеците и каза: Ето, аз съм онзи, когото търсите. Защо дойдохте?
22 А те казаха: Стотникът Корнилий, човек праведен и който се бои от Бога и е с добро име между целия юдейски народ, бе уведомен от Бога чрез един свят ангел да те повика в своя дом и да чуе думи от тебе.
23 Тогава той ги покани вътре и ги нагости. И на сутринта той стана и излезе с тях; а някои от братята от Йопия го придружиха.
24 И на другия ден влязоха в Цезарея; а Корнилий ги чакаше, като беше свикал роднините си и близките си приятели.
25 И когато Петър влезе, Корнилий го посрещна, падна пред него и се поклони.
26 А Петър го вдигна, като каза: Стани; и аз самият съм човек.
27 И като разговаряше с него, той влезе и намери мнозина събрани.
28 И им каза: Вие знаете колко е незаконно за юдеин да се събира или да дружи с другоплеменник; Бог обаче ми показа, че не бива да наричам никого мръсен или нечист.
29 Затова, щом ме повикахте, дойдох, без да възразявам; и така, питам ви, защо ме повикахте?
30 И Корнилий каза: Преди четири дни прекарвах деветия час в молитва у дома; и ето, пред мене застана човек със светло облекло, който каза:
31 Корнилий, твоята молитва е чута и твоите милостини се помнят пред Бога.
32 А сега, прати в Йопия да повикат Симон, когото наричат Петър; той гостува в дома на един кожар Симон край морето, той, като дойде, ще ти говори.
33 И така, начаса пратих до теб и ти си направил добре, че дойде. И така, ние всички присъстваме тук пред Бога, за да чуем всичко, което ти е заповядано от Господа.
34 Проповедта на Петър в дома на Корнилий
А Петър отвори уста и каза: Наистина, виждам, че Бог не гледа на лице;
35 но във всеки народ онзи, който се бои от Него и върши правото, Му е угоден.
36 Словото, което Той изпрати на израелтяните и им благовестяваше мир чрез Исус Христос (Който е Господар на всички),
37 това слово вие знаете, което след кръщението, проповядвано от Йоан, се разпространи по цяла Юдея, като започна от Галилея;
38 как Бог помаза със Святия Дух и със сила Исус от Назарет, Който обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола; защото Бог беше с Него.
39 И ние сме свидетели на всичко, което извърши Той и в Юдейската земя, и в Йерусалим; Когото те убиха, като Го повесиха на дърво.
40 Него Бог възкреси на третия ден и Му даде да се яви
41 не на целия народ, а на нас - предварително избраните от Бога свидетели, които ядохме и пихме с Него, след като възкръсна от мъртвите.
42 И ни заповяда да проповядваме на народа и да свидетелстваме, че Той е определеният от Бога Съдия на живите и мъртвите.
43 За Него свидетелстват всички пророци, че всеки, който повярва в Него, ще получи чрез Неговото име прощение на греховете си.
44 Езичници приемат Святия Дух
Докато Петър още говореше тези думи, Святият Дух слезе на всички, които слушаха словото.
45 И обрязаните вярващи, които бяха дошли с Петър, се смаяха, че дарът на Святия Дух се изля и на езичниците,
46 защото ги чуваха да говорят чужди езици и да величаят Бога. Тогава Петър проговори:
47 Може ли някой да забрани водата, за да не се кръстят тези, които приеха Святия Дух, както и ние?
48 И заповяда да бъдат кръстени в името на Исус Христос. Тогава му се примолиха да остане няколко дни у тях.
Деяния: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28