за Христос

Второзаконие 31:1-13   

1 Предсмъртни слова на Моисей
След това Моисей, като изговори тези думи на целия Израел, прибави следното:
2 Сега аз съм на сто и двадесет години; не мога вече да ви водя; и Господ ми е казал: Няма да преминеш през Йордан.
3 Господ, твоят Бог, Той ще върви пред тебе; Той ще изтреби тези племена пред теб и ти ще ги завладееш; и Исус, той ще върви пред тебе, както Господ е казал.
4 И Господ ще им направи така, както направи на аморейските царе Сион и Ог, които изтреби, и на земята им.
5 Господ ще ги предаде на вас; и вие да постъпите с тях според всичките заповеди, които съм ви заповядал.
6 Бъдете силни и храбри, не бойте се, нито треперете от тях; защото Господ, твоят Бог, Той е, Който върви пред тебе; няма да отстъпи от тебе, нито ще те изостави.
7 Тогава Моисей повика Исус и му каза пред целия Израел: Бъди силен и смел, защото ти ще въведеш този народ в земята, за която Господ се е клел на бащите им, че ще им я даде, и ти ще им я разделиш за наследство.
8 Господ, Той е, Който ходи пред тебе, Той ще бъде с тебе; няма да се оттегли, нито ще те изостави; не се бой!
9 А Моисей написа този закон и го предаде на свещениците, Левиевите потомци, които носеха ковчега за плочите на Господния завет, и на всички Израелеви старейшини.
10 Моисей им заповяда: В края на всяка седма година, в годината, определена за опрощаването, в празника на шатроразпъването,
11 когато целият Израел се събира пред Господа, твоя Бог, на мястото, което Той избере, да прочиташ този закон пред целия Израел на всеослушание.
12 Събирай народа - мъжете, жените, децата и чужденеца, който е вътре в градовете ти, за да чуят и се научат, за да се боят от Господа, вашия Бог, и старателно да изпълняват всички думи на този закон;
13 да чуят и синовете им, които не знаят, за да се научат да се боят от Господа, вашия Бог, докато живеете в земята, към която преминавате през Йордан, за да я завладеете.
Второзаконие: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34