за Христос

Второзаконие 31   

1 Предсмъртни слова на Моисей
След това Моисей, като изговори тези думи на целия Израел, прибави следното:
2 Сега аз съм на сто и двадесет години; не мога вече да ви водя; и Господ ми е казал: Няма да преминеш през Йордан.
3 Господ, твоят Бог, Той ще върви пред тебе; Той ще изтреби тези племена пред теб и ти ще ги завладееш; и Исус, той ще върви пред тебе, както Господ е казал.
4 И Господ ще им направи така, както направи на аморейските царе Сион и Ог, които изтреби, и на земята им.
5 Господ ще ги предаде на вас; и вие да постъпите с тях според всичките заповеди, които съм ви заповядал.
6 Бъдете силни и храбри, не бойте се, нито треперете от тях; защото Господ, твоят Бог, Той е, Който върви пред тебе; няма да отстъпи от тебе, нито ще те изостави.
7 Тогава Моисей повика Исус и му каза пред целия Израел: Бъди силен и смел, защото ти ще въведеш този народ в земята, за която Господ се е клел на бащите им, че ще им я даде, и ти ще им я разделиш за наследство.
8 Господ, Той е, Който ходи пред тебе, Той ще бъде с тебе; няма да се оттегли, нито ще те изостави; не се бой!
9 А Моисей написа този закон и го предаде на свещениците, Левиевите потомци, които носеха ковчега за плочите на Господния завет, и на всички Израелеви старейшини.
10 Моисей им заповяда: В края на всяка седма година, в годината, определена за опрощаването, в празника на шатроразпъването,
11 когато целият Израел се събира пред Господа, твоя Бог, на мястото, което Той избере, да прочиташ този закон пред целия Израел на всеослушание.
12 Събирай народа - мъжете, жените, децата и чужденеца, който е вътре в градовете ти, за да чуят и се научат, за да се боят от Господа, вашия Бог, и старателно да изпълняват всички думи на този закон;
13 да чуят и синовете им, които не знаят, за да се научат да се боят от Господа, вашия Бог, докато живеете в земята, към която преминавате през Йордан, за да я завладеете.
14 Тогава Господ каза на Моисей: Ето, наближава краят на дните ти и ще умреш; повикай Исус и се представете в шатъра за срещане, за да му дам Своите наставления. И така, Моисей и Исус отидоха и се представиха в шатъра за срещане.
15 И Господ се яви в шатъра в облачен стълб; и облачният стълб застана до входа на шатъра.
16 Господ каза на Моисей: Ето, ти ще заспиш с бащите си; а този народ ще започне да блудства след чуждите богове на земята, където отиват да живеят между тях, а ще изоставят Мен и ще престъпват завета, който сключих с тях.
17 И в онзи ден гневът Ми ще пламне против тях и Аз ще ги изоставя, и ще отвърна лицето Си от тях; и ще бъдат изтребвани и много злини и скърби ще ги постигнат; те ще кажат в онзи ден: Не ни ли постигнаха тези злини, понеже нашият Бог не е с нас?
18 В онзи ден Аз непременно ще скрия от тях лицето Си заради всички злини, които са извършили, като се обърнат към чужди богове.
19 А сега запишете си тази песен и научете израелтяните на нея; вложете я в устата им, така че тази песен да Ми бъде за свидетелство против израелтяните.
20 Защото, като ги въведа в земята, за която съм се клел на бащите им, земя, където текат мляко и мед, и те ядат до насита, тогава ще се обърнат към чужди богове и ще им служат, а Мене ще отхвърлят с презрение и ще нарушават завета с Мен.
21 И като ги постигнат много злини и скърби, тази песен ще говори против тях като свидетел, защото няма да се забрави от устата на потомството им; понеже Аз знам мислите им още сега, преди да съм се заклел.
22 И така, Моисей записа тази песен в същия ден и научи израелтяните на нея.
23 А Господ заръча на Исус, сина на Навин: Бъди силен и смел, защото ти ще въведеш израелтяните в земята, за която съм им се клел; и Аз ще бъда с теб.
24 А когато Моисей написа думите на този закон до край,
25 тогава Моисей заповяда на левитите, които носеха ковчега за плочите на Господния завет:
26 Вземете тази книга на закона и я сложете край ковчега за плочите на завета на Господа, вашия Бог; и там ще бъде за свидетелство против тебе.
27 Защото аз знам непокорството ти и твърдоглавието ти. Приживе на мене вие бяхте непокорни на Господа; а колко повече ще бъдете, след като умра!
28 Съберете при мене всичките старейшини на племената си и първенците си, за да кажа тези думи на всеослушание и да призова небето и земята за свидетели против тях.
29 Понеже знам, че след смъртта ми непременно ще се развратите и отклоните от пътя, за който ви заповядах; и в следващите дни ще ви застигнат злини, понеже ще вършите зло пред Господа и ще Го разгневявате с делата си.
30 Тогава Моисей изговори от край до край, на всеослушание пред цялото общество на Израел, думите на тази песен:
Второзаконие: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34