за Христос

Битие 17   

1 Обрязването на Аврам и дома му
Когато Аврам беше на деветдесет и девет години, Господ се яви и му каза: Аз съм Всемогъщият; ходи пред Мен и бъди непорочен.
2 И ще сключа завета Си между Мен и теб и ще умножа потомството ти.
3 Тогава Аврам падна на лицето си; и Бог му говореше:
4 Ето, Моят завет е с теб; и ти ще станеш баща на множество народи.
5 Няма да се наричаш вече Аврам, а името ти ще бъде Авраам; защото те направих баща на множество народи.
6 Ще те направя плодовит и ще произведа народи от теб; и царе ще произлязат от теб.
7 И ще утвърдя завета Си между Мен и теб и потомците ти след тебе през всичките им поколения за вечен завет, че ще бъда Бог на теб и на потомството ти след тебе.
8 На теб и на потомството ти след тебе ще дам за вечно притежание земята, в която си пришълец, цялата Ханаанска земя; и ще им бъда Бог.
9 Бог каза още на Авраам: Пази завета Ми, ти и потомците ти след тебе, през всичките си поколения.
10 Ето Моя завет, който трябва да пазите между Мен и вас и потомците ти след тебе: всеки между вас от мъжки пол да се обрязва.
11 Да обрязвате краекожието на плътта си; и това ще бъде знак на завета между Мен и вас.
12 Всяко мъжко дете между вас във всичките ви поколения, като стане на осем дни, трябва да се обрязва - както роденото в дома ти, така и онова, което не е от твоето потомство, купено с пари от някой чужденец.
13 Непременно трябва да се обрязва и роденият в дома ти, и купеният с парите ти; и Моят завет в плътта ви ще бъде вечен завет.
14 А необрязаният от мъжки пол, чието краекожие на плътта не е обрязано, този човек ще бъде погубен измежду своя народ, защото е нарушил завета Ми.
15 После Бог каза на Авраам: Не наричай вече жена си Сарая, а Сара да бъде името й.
16 Аз ще я благословя, още и син ще ти дам от нея. Да! Ще я благословя и тя ще стане майка на народи; царе на племена ще произлязат от нея.
17 Тогава Авраам падна по очи, засмя се и си помисли: На стогодишен човек ли ще се роди дете? И Сара, която има деветдесет години, ще роди ли?
18 Авраам каза на Бога: Исмаил да бъде благословен от Тебе.
19 Но Бог отговори: Не, а жена ти Сара ще ти роди син и ще го наречеш Исаак; и с него ще утвърдя завета Си за вечен завет, който ще бъде и за потомството му след него.
20 И за Исмаил те послушах. Ето, благослових го и ще го наплодя и преумножа; дванадесет племеначалници ще се родят от него и ще го направя велик народ.
21 Но завета Си ще утвърдя с Исаак, когото Сара ще ти роди догодина по това време.
22 А като престана да говори с Авраам, Бог се издигна от него.
23 В същия ден Авраам повика сина си Исмаил, всички родени в дома му и всички роби, купени с парите му, всеки от мъжки пол между хората на Авраамовия дом, и обряза краекожието на плътта им, според както Бог му каза.
24 Авраам беше на деветдесет и девет години, когато се обряза краекожието на плътта му;
25 а синът му Исмаил беше на тринадесет години, когато се обряза краекожието на плътта му.
26 В един и същи ден се обрязаха Авраам и синът му Исмаил.
27 И всички мъже от дома му - както родените в дома, така и купените от чужденци с пари, се обрязаха заедно с него.
Битие: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50