за Христос

Ние ги простреляхме;
Есевон погина до Девон;
и ги запустихме до Нофа,
която се простира до Медева.

Слушай Числа 21:30
Числа 21:30

Препратки:

Други преводи на Числа 21:30: