за Христос

Молитва в Гетсиманската градина
(Мат. 26:36-46; Лука 22:39-46)

Отидоха на едно място, наречено Гетсимания; и Той каза на учениците Си: Стойте тук, докато се помоля.

Слушай Марк 14:32
Марк 14:32

Препратки:

Други преводи на Марк 14:32: