за Христос

Проповедта на Йоан Кръстител
(Мат. 3:1-12; Марк 1:1-8; Йоан 1:19-28)

В петнадесетата година от царуването на Цезаря Тиберий, когато Пилат Понтий беше управител на Юдея, а Ирод - четвъртовластник в Галилея, и брат му Филип - четвъртовластник в Итурейската и Трахонитската област, и Лисаний - четвъртовластник в Авилиния,

Слушай Лука 3:1
Лука 3:1

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 3:1

Като историк Лука предпочита да уточни годината, в която започва да проповядва Йоан, като назовава по име управляващите по онова време политически и религиозни водачи - императора Тиберий (Цезар), управителя Понтий Пилат, тримата четверовластника Ирод, Филип и Лисаний и двамата първосвещеника Анна и Каяфа. Споменаването на политическите управници идва да подскаже в какъв железен обръч е стегната шията на народа на Израел в онзи момент, за да бъде държан в подчинение. Наличието на двама първосвещеника в Израел пък показва, че нацията преживява не само политически, но и духовен упадък. И макар в очите на хората тези мъже да изглеждат много издигнати, за Бог те са зли и безсъвестни хора. Затова, когато пожелава да говори на хората, Бог отминава палатите и синагогите и се спира на Йоан, сина на Захария, който живее в пустинята.

Други преводи на Лука 3:1:

Беше петнадесетата година от управлението на император Тиберий, когато Пилат Понтийски беше губернатор на Юдея, Ирод управител на Галилея, брат му Филип управител на областите Итурея и Трахонития, а Лисаний управител на Авилиния.
/Съвременен превод 2004/
В петнадесетата година на царуването на император Тиберий, когато Понтий Пилат беше управител на Юдея, а Ирод - четверовластник на Галилея, и брат му Филип - четверовластник на Итурейската и Трахонитската страна, и Лисаний - четверовластник на Авилиния,
/Верен 2002/
В петнадесетата година от царуването на Цезаря Тиберий, когато Пилат Понтий беше управител на Юдея, а Ирод - четвъртовластник в Галилея, и брат му Филип - четвъртовластник в Итурейската и Трахонитската област, и Лисаний - четвъртовластник в Авилиния,
/Библейско общество 2000/
В петнадесетата година на царуването на Тиверия Кесаря, когато Понтий Пилат беше управител на Юдея, а Ирод четверовластник в Галилея, и брат му Филип четверовластник в Итурейската и Трахонитската страна, и Лисаний четверовластник в Авилиния,
/Протестантски 1940/
А в петнайсетата година от царуването на Тиверия кесаря, когато Понтий Пилат управляваше Иудея, Ирод беше четвъртовластник над Галилея, Филип, брат му, - четвъртовластник над Итурея и Трахонитската област, а Лисаний - четвъртовластник над Авилиния,
/Православен/
А в петнадесетата година на владението на Тиверия Кесаря, когато Понтийски Пилат бе управител на Юдея, а Ирод четверовластник в Галилея, и Филип брат му четверовластник в Итурея и в Трахонитската страна, и Лисаний четверовластник в Авилиния,
/Цариградски/
Now in the fifteenth year of the reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilate being governor of Judaea, and Herod being tetrarch of Galilee, and his brother Philip tetrarch of Ituraea and of the region of Trachonitis, and Lysanias the tetrarch of Abilene,
/KJV/