за Христос

На Гирсоновите потомци, от семействата на левитите, дадоха от другата половина на Манасиевото племе: убежищния град Голан във Васан с пасбищата му и Веестера с пасбищата му - всичко два града.

Слушай Исус Навиев 21:27
Исус Навиев 21:27

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 21:27:

А на синовете на Гирсон, от родовете на левитите, дадоха от другата половина на манасиевото племе: Голан във Васан, града за прибежище на убиеца, със землищата му, и Веестера със землищата й - два града;
/Верен 2002/
На Гирсоновите потомци, от семействата на левитите, дадоха от другата половина на Манасиевото племе: убежищния град Голан във Васан с пасбищата му и Веестера с пасбищата му - всичко два града.
/Библейско общество 2000/
А на Гирсоновите потомци, от семействата на левитите, дадоха от другата половина на Манасиевото племе, прибежищния за убиец град Голан у Васан с пасбищата му и Веестера с пасбищата му; два града;
/Протестантски 1940/
А на Гирсоновите синове от левитските племена дадоха: от полуколяното Манасиево Голан, с околината му, град за убежище на убийци, във Васан, и Беещера с околината й - два града;
/Православен/
А на Гирсоновите синове, от родовете на Левитите, дадоха от другата половина на Манасиевото племе града на прибежище за убийца Голан у Васан и предградията му, и Веестера и предградията й: два града;
/Цариградски/
And unto the children of Gershon, of the families of the Levites, out of the other half tribe of Manasseh they gave Golan in Bashan with her suburbs, to be a city of refuge for the slayer; and Beeshterah with her suburbs; two cities.
/KJV/